Siirry pääsisältöön

Oppaat - Lomat, vapaat ja muut poissaolot työstä

Opiskelun taloudellinen tuki

Mitä vaihtoehtoja opiskelun taloudelliseksi tueksi on? Miten opintotuki ja opintoraha eroavat toisistaan? Millä perustein aikuiskoulutustukea myönnetään?

Lue lisää

Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työtehtävistään koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyy.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja vastaavaksi ajaksi palkkaa TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Isyysvapaa

Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitettu isyysrahakausi. Isyysvapaalta ei makseta palkkaa ellei asiasta ole sovittu toisin. Tietyissä työehtosopimuksissa isyysvapaa tai osa siitä on sovittu palkalliseksi.

Raskausvapaa ja vanhempainvapaa

Perhevapaauudistus toteutettiin vuonna 2022. Uudistuksen tavoitteena on vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken, tasa-arvon lisääminen ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen työelämässä sekä joustavuuden lisääminen.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti on työntekijällä oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan.

Osittainen hoitovapaa

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi pääsääntöisesti saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Vuosiloma

Vuosilomalakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin työ, joka on työnantajan toiminnan luonteen vuoksi vuosittain keskeytyneenä ja jossa työntekijöillä on työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella oikeus vähintään vuosilomalaissa säädettyä vuosilomaa vastaavaan palkalliseen vapaaseen.

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lomaraha on työehtosopimuksiin perustuva erityinen lisä, jota maksetaan lomapalkan ja tietyissä tilanteissa lomakorvauksen lisäksi. Lomaltapaluuraha on lomarahan kaltainen lisä, joka myös perustuu työehtosopimuksiin.

Säästövapaa

Työntekijällä on mahdollisuus säästää osa vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosiloman 18 päivää ylittävän osan siirtämisestä säästövapaaksi.