Siirry pääsisältöön

Osittainen hoitovapaa

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi pääsääntöisesti saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista.

Jos työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mutta sen yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, on hänelle annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Lyhennetyn työajan tulee olla yhdenjaksoinen lepotaukoja lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa.

Osittaisen hoitovapaan muuttamisesta on sovittava. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää tai peruuttaa vapaan noudattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa.

Osittaiselta hoitovapaalta ei makseta palkkaa, ellei asiasta sovita toisin.

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan osittaiseen hoitovapaaseen. Jos työnantaja irtisanoo osittaista hoitovapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän osittaisen hoitovapaan käyttämisestä, ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta.

Osittaisen hoitovapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä, mikäli hän vapaan aikana on hoitanut toisia työtehtäviä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Osittaisen hoitovapaan ajalta työntekijälle kertyy yleensä vuosilomaa. Lomaa kertyy, mikäli vuosilomalain edellytykset täyttyvät.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 4 luku 4 §, 5 §, 8 § ja 9 § sekä 7 luku 9 § ja perusopetuslaki 25§

Opas päivitetty 8.1.2016