Siirry pääsisältöön

YKAn strategia ja arvot

Meistä → YKAn strategia ja arvot

Mikä on YKAn suunta?

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Jokaisen yhteiskunta-alan korkeakoulutetun on mahdollista rakentaa merkityksellinen, oman näköisensä työura sekä tasapainottaa työ ja yksityiselämä mielekkäällä tavalla.

Olemme jäsenen kumppani hänen urallaan ja tuemme jäsenen kehittymistä, uramahdollisuuksia sekä oikeuksia, jotta hän voi keskittyä tekemään työtään.

Visio ja missio

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Jokaisen yhteiskunta-alan korkeakoulutetun on mahdollista rakentaa merkityksellinen, oman näköisensä työura sekä tasapainottaa työ ja yksityiselämä mielekkäällä tavalla.

Olemme jäsenen kumppani hänen urallaan ja tuemme jäsenen kehittymistä, uramahdollisuuksia sekä oikeuksia, jotta hän voi keskittyä tekemään työtään.

Arvot

Oikeudenmukaisuus

Tunnemme vastuumme yhteiskunnan asiantuntijoina ja edistämme oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä ja koko yhteiskunnassa. Huomioimme jäsentemme erilaiset elämäntilanteet ja vaalimme luottamusta toimintamme tasapuolisuuteen.

Rohkeus

YKA on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Teemme rohkeasti uusia avauksia, esitämme vaihtoehtoja ja tavoittelemme todellisia vaikutuksia. Osallistumme määrätietoisesti työelämän ja yhteiskuntatieteellisen alan kehittämiseen. Kuljemme ammattiyhdistysliikkeen uudistajien etujoukossa ja olemme avoimia uusille ideoille.

Avoimuus

Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Liiton edunvalvonta ja tavoitteet perustuvat tietoon ja tutkimuksiin. Päätöksentekomme nojaa laajaan jäsendemokratiaan, ja me kehitämme toimintaamme jäseniltä tulevan palautteen mukaisesti. Meidät on helppo tavoittaa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Jäsenlupaukset

 • Olla jäsentemme kumppani kaikissa tilanteissa. Tarjoamme palveluja niin hyvinä kuin huonoina aikoina.
 • Neuvoa aina asiantuntevasti ja nopeasti. Jäsentemme kysymykset otetaan vakavasti, niihin perehdytään hyvin ja annetaan perusteltu vastaus.

 • Tavoitella sitä, että jäsenillämme on mahdollisuus hyvään elämään: työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, monipuolisiin uravaihtoehtoihin ja omien tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Kehittää ja uudistaa suomalaista työelämää aktiivisesti. Sitoudumme esittämään konkreettisia ratkaisuja ja uusia avauksia – tavoitellen aina ratkaisua. Vaikutamme aktiivisesti sekä Akava-yhteisössä että koko ammattiyhdistysliikkeessä.
 • Seurata työelämän muutoksia aktiivisesti ja kehittää etujoukoissa uusia käytäntöjä. Ajamme kaikkien jäsentemme – myös pätkätyöläisten, freelancereiden, itsensä työllistävien ja työttömien – etuja.
 • Kiinnittää edunvalvonnassa erityistä huomiota niihin ryhmiin, jotka edunvalvontaa eniten tarvitsevat – ei vain keskipalkkaisiin ja tyypillisiin jäseniin, vaan esimerkiksi niihin, joiden turvaverkoissa ja työehdoissa on pahoja aukkoja.
 • Edistää työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pyrimme aktiivisesti poistamaan työelämästä eri väestöryhmiä syrjivät käytännöt.
 • Ymmärtää yhteiskunnan kokonaisedun merkityksen jäsenillemme.
 • Kannustaa jäseniämme osallistumaan liiton toimintaan sekä oman työpaikkansa paikalliseen edunvalvontaan.

 • Huomioida jäsenpalautteet ja kehittää toimintaamme niiden mukaisesti. Arvioimme toimintaamme ja palvelujamme säännöllisesti ja järjestelmällisesti.
 • Tuntea jäsenemme ja olla valmiita kehittämään toimintaamme jäsenten tarpeiden mukaan.
 • Pitää huolta henkilökuntamme osaamisesta, jotta pystymme tarjoamaan jäsenillemme hyvää palvelua.
 • Vahvistaa jäsenten yhteishenkeä ja ylpeyttä omasta koulutusalastaan. Tiedostamme tärkeän roolimme ainutlaatuisena yhteiskunta-alan osaajien yhteenliittymänä ja tuemme yhteiskuntatieteilijäidentiteetin rakentumista niin yliopistoissa kuin niiden ulkopuolellakin.
 • Tehdä yhteiskuntatieteilijöiden osaamista näkyväksi kaikilla mahdollisilla kanavilla ja foorumeilla. Jäsenistömme muodostama verkosto on liiton arvokkain voimavara.

Toimintaympäristö

Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat yhä kiihtyvällä vauhdilla. Digitalisaatio vähentää suorittavaa työtä ja synnyttää uusia, luovuutta vaativia tehtäviä. Työn sisältö ja tavoitteet ovat tekijälleen entistä tärkeämpiä samaan aikaan, kun yhtenäisistä työurista tulee nykyistä harvinaisempia ja toimenkuvista entistä monipuolisempia.

Tulevaisuuden työelämä vaatii yhä suurempaa joustavuutta ja muuntautumiskykyä niin työntekijöiltä kuin työnantajilta. Kansainvälistyminen ja työelämän muutokset haastavat työmarkkinajärjestöt pohtimaan paitsi omaa rooliaan myös yhteiskunnan turvaverkkojen ajanmukaisuutta.

Työmarkkinajärjestöihin suhtaudutaan entistä kriittisemmin, ja ammattiyhdistysliikkeeltä vaaditaan uudistumista. Työelämän muutokset vaikuttavat siihen mihin, miten ja miksi ihmiset ammatillisesti järjestäytyvät. Tämä heijastuu liittojen jäsenrakenteeseen ja sitä kautta myös vaikuttamismahdollisuuksiin.

Yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin muuttuvien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäjinä, kehittäjinä ja selittäjinä. Silti julkisen talouden ja sektorin supistukset uhkaavat juuri nyt erityisesti sellaisia tehtäviä ja osaamista, joiden arvoa ei voi mitata suoraan rahassa.

Työurien monimuotoistuminen ja erilaiset elämäntilanteet edellyttävät liitolta ketterää edunvalvontaa ja monipuolisia palveluja. Jäsenistön yhteiskunnallisten näkemysten ja osaamisen kirjo on YKAn vahvuus, mutta luo toisaalta haasteita liiton päätöksentekoon.