Siirry pääsisältöön

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon perusteesta.

Aloite poissaoloon tulee työntekijältä. Työntekijän esitys työstä poissaolosta perheenjäsenen hoitamiseksi luo työnantajalle velvollisuuden selvittää, minkälaisin järjestelyin työntekijän vapaa voisi toteutua. Työnantajan on aktiivisesti pyrittävä mahdollistamaan työntekijän määräaikainen poissaolo työstä. Täyttääkseen tämän velvollisuuden työantajan on selvitettävä erilaiset vaihtoehdot töiden järjestämiseksi ja tarvittaessa selvitettävä työntekijälle, miksi työntekijän poissaolo ei ole järjestettävissä.

Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Perustellulla syyllä tarkoitetaan lähinnä tilanteita, joissa hoidettavan terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, joiden jälkeen edellytyksiä perheenjäsenen kotona hoitamiselle ei enää ole.

Ennenaikainen työhön paluu on mahdollinen myös silloin, kun hoitajan omissa edellytyksissä selviytyä hoitotehtävistä tapahtuu oleellisia muutoksia. Työnantajan omasta pyynnöstä on esitettävä selvitys poissaolon keskeytymisen perusteesta.

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta sillä perusteella, että työntekijän kanssa on sovittu poissaolosta perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi.

Työntekijän poissaolon päättyessä hänellä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 4 luku 7a §, 8 § ja 9 §