Siirry pääsisältöön

Oppaat - Työsuhteen ehdot ja työsopimus

YTN:n työsuhdeopas

Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

Lue lisää

Johtajasopimusopas

Johtajasopimusopas on sopiva sekä toimitusjohtajille että toimitusjohtajan suorille johtoryhmätasoisille alaisille, jotka ovat työaikalain ulkopuolella.

Ylityö, lisätyö ja sunnuntaityö

Lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvaukset lasketaan tuntipalkasta. Jos työntekijän palkka määräytyy tuntia pidemmältä ajalta, lasketaan tuntipalkka jakamalla sopimuksen mukainen palkka säännöllisen työajan mukaisella tuntimäärällä.

Työaikalaki ja sen soveltamisala

Työaikalaki on yleislaki, jota lähtökohtaisesti sovelletaan kaikkiin yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöihin ja virkamiehiin. On kuitenkin työtehtäviä, joihin työaikalakia ei sovelleta. Tällä sivulla käsitellään YKAn jäsenten kannalta tärkeimpiä poikkeuksia työaikalain soveltamisalasta.

Mikä on työaikaa?

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työskentelypaikalla ei ole ratkaisevaa merkitystä.

Vaihteleva työaika

Työajan määrästä ja sijoittelusta on pääsääntöisesti sovittava työsopimuksessa. Tietyin edellytyksin on kuitenkin mahdollista sopia vaihtelevasta työajasta.

Liikesalaisuudet ja salassapitosopimus

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Tämä kielto koskee kaikkia työnantajan liikesalaisuuksia, jotka on työntekijälle uskottu tai jotka hän muuten on saanut tietoonsa.

Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimus

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työsuhdekeksinnöt

Jos työntekijä tai virkamies on tehnyt keksinnön, joka niin haluttaessa on patentoitavissa, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Mikäli työsuhde muodostuu pitkäaikaiseksi, syntyy yleensä jossain vaiheessa tarve muuttaa työsopimuksen ehtoja. Työsopimusta on tietenkin aina mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat.

Etätyösopimus

Etätyöntekijä on Suomessa työlainsäädännössä normaalisti työsuhteessa ja työlainsäädännön piirissä. Etätyö on vain tapa organisoida työtä, ei erillinen työsuhdemuoto.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä kaikissa tilanteissa. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain, jos määräaikaisuudelle on olemassa jokin perusteltu syy tai se perustuu työntekijän omaan aloitteeseen, se koskee 68 vuoden eroamisiän jälkeen tehtävää työtä tai se tehdään pitkäaikaistyöttömän kanssa enintään vuodeksi.

Koeaika