Siirry pääsisältöön

Työsopimuksen päättäminen

Työsopimuksen päättämisilmoitus on syytä lukea huolellisesti ennen allekirjoittamista.

 

Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Laki ei aseta irtisanomiselle mitään täsmällistä määräaikaa. Kohtuullinen aika on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, on työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi irtisanomisen perusteesta. Kuulemistilanteessa työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa, joka voi olla esimerkiksi luottamusmies, yhdysmies, ammattiliiton asiamies, lakimies tai työtoveri.

Ennen kuin työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen, on hänen vastaavasti varattava toiselle sopimusosapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Jos työntekijän työsuhde irtisanotaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä, on tästä ilmoitettava työntekijälle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ja samalla selvitettävä irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Myös silloin, kun irtisanominen tapahtuu konkurssin tai työnantajan kuoleman perusteella, on tästä ilmoitettava työntekijälle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ja samalla selvitettävä irtisanomisen perusteet. Jos irtisanomisen perusteista neuvotellaan työntekijöiden kanssa yhteistoimintalain tai sitovan työehtosopimuksen mukaan, ei työnantajan tarvitse antaa irtisanomisperusteista erikseen tässä tarkoitettua selvitystä. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on käytävä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää ja kysymyksessä on työsopimuksen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Irtisanomista ei kuitenkaan saa toimittaa matkapuhelimeen tekstiviestinä, koska viesti saatetaan poistaa teleoperaattorin sanomanvälityskeskuksesta ennen kuin vastaanottaja on ehtinyt sen lukea. Kirjeitse tai sähköisesti lähetetty irtisanominen katsotaan toimitetuksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty.

Mikäli työntekijä tällöin on vuosilomalla tai työajan tasoittamisesta johtuvalla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla, katsotaan irtisanomisilmoitus toimitetuksi aikaisintaan loman tai vapaa-ajan viimeistä päivää seuraavana päivänä. Mikäli työntekijä kuitenkin on todistettavasti vastaanottanut irtisanomisilmoituksen aikaisemmin, katsotaan irtisanomisen tapahtuneen tuona hetkenä. Toisen poikkeuksen näistä työsopimuksen päättämisilmoituksen toimittamishetkeä koskevista säännöistä muodostavat ne tilanteet, joissa työsuhde puretaan koeajalla tai työsopimuslain kahdeksannen luvun purkamista koskevan säännöksen perusteella. Tällöin riittää, että ilmoitus on määräajan kuluessa jätetty postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti.

Työnantaja pyytää varsin usein kuittausta työsopimuksen päättämisilmoitukseen. Tällöin on kuitenkin syytä huolellisesti lukea kyseinen asiakirja, ennen kuin sen allekirjoittaa. Mitään työsopimuksen päättämiseen liittyvää mahdollista sopimusta ei kannata allekirjoittaa ennen kuin on asiaa kaikessa rauhassa harkinnut ja selvittänyt itselleen tällaisen sopimuksen seuraukset. Jos työntekijä epäilee, että työsopimuksen päättämisilmoituksen allekirjoittamisesta aiheutuu haittaa, on se syytä jättää allekirjoittamatta. Koska työsopimuksen päättäminen on yksipuolinen oikeustoimi, se on pätevä myös ilman toisen osapuolen myötävaikutusta. Tarvittaessa irtisanominen voidaan myös toimittaa todistajien läsnä ollessa.

Työsopimuksen päättämiselle ei ole säädetty laissa mitään määrämuotoa. Näin ollen työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Useimmiten käytetään kirjallista muotoa. Jos työntekijä ei ole saanut päättämisilmoitusta kirjallisesti, hän voi pyytää sitä työnantajalta. Työnantajalla on tällöin velvollisuus viivytyksettä ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä ja ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty. Käytännössä työntekijän kannattaa aina pyytää työsopimuksen päättäminen kirjallisena.

Erityisesti on syytä huomauttaa siitä, että työsopimus voidaan päättää myös työntekijän sairasloman aikana. Katso myös irtisanomisaikaa, irtisanomisperusteita, purkamista ja muutosneuvotteluja koskevat sivut.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 9 luku

Opas päivitetty 16.6.2022