Siirry pääsisältöön
21.6.2022

Näin perhevapaat uudistuvat – kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus kannustaa vanhempia jakamaan hoivavastuuta. Vanhempainvapaat pidentyvät ja molemmat vanhemmat saavat yhtä suuret vanhempainpäivärahakiintiöt. Uudistus näkyy myös työ- ja virkaehtosopimuksissa. Mikä tarkalleen muuttuu ja mitä on hyvä ottaa huomioon? 

Vanhempainvapaat pidentyvät ja jakautuvat tasaisemmin vanhempien kesken

Uudistuksen myötä ansiosidonnaiset vanhempainpäivärahapäivät pidentyvät noin kaksi kuukautta. Nykyisellään vanhemmilla on äitiys-, isyys- ja vanhempainrahapäiviä yhteensä enintään 317 arkipäivää eli yli 11 kuukautta. Elokuusta lähtien vanhempainrahapäiviä on 360 eli yli 13 kuukautta. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivää raskausrahaa loppuraskauden turvaamiseksi. Samalla äitiys- ja isyysraha jäävät historiaan: jatkossa kaikki saavat vanhempainrahaa.  

Toinen iso muutos on se, että jatkossa molemmat vanhemmat saavat 160 vanhempainrahapäivän kiintiön (noin 6,5 kuukautta). Tämä tarkoittaa sitä, että kahden vanhemman perheissä molemmat saavat yhtäläiset oikeudet vanhempainvapaaseen. Kiintiöstä saa kuitenkin luovuttaa toiselle 0–63 päivää. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molempien vanhempien kiintiöt (160 vp + 160 vp), josta hän voi luovuttaa 0–126 päivää.

Kuvaaja vanhemapainvapaista ennen uudistusta ja sen jälkeen kahden vanhemman perheissä.

Kahden vanhemman perheissä molemmat vanhemmat saavat jatkossa 160 vanhempainrahapäivää. Tämä on mittava lisä ei-synnyttävälle vanhemmalle.

 

Kuvaaja vanhempainvapaiden jakautumisesta ennen uudistusta ja uudistuksen jälkeen yhden vanhemman perheissä.

Jatkossa synnyttäjällä, joka on myös huoltaja, on oikeus 40 raskausrahapäivän lisäksi 320 vanhempainrahapäivään. Näin vanhempainrahapäivien määrä kasvaa 43 päivää. Vanhempi voi luovuttaa voi luovuttaa vapaista 126 päivää puolisolleen, lapsen toiselle vanhemmalle, tämän puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

 

Vanhempainvapaiden kasvu koskee myös monikkoperheitä. Tarkemmin tästä voit lukea Kelan sivuilta. 

 

Lisää joustoa vapaiden käyttämiseen 

Edellä todetusti jatkossakin vapaat saa jakaa. Uudistus huomioi nykyistä laajemmin perheiden monimuotoisuuden: omasta vanhempainvapaasta saa luovuttaa vapaita lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen huoltajalle, joka ei ole hänen vanhempansa. Kaikkia vanhempainrahapäiviä ei tarvitse luovuttaa samalle henkilölle. Muutos huomioi erilaiset perhetilanteet aiempaa paremmin. 

Vapaat voi myös käyttää jatkossa joustavammin. Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaat haluaminaan jaksoina, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Vapaan voi jakaa vanhempien kesken, sen voi pitää vuorotellen tai yhtä aikaa enintään 18 päivää. Vapaita voi pitää myös eri pituisissa osissa. Jos olet työsuhteessa, sinulla on oikeus pitää vanhempainvapaata 1–4 vähintään 12 arkipäivän jaksossa lasta kohden. Useammista tai lyhyemmistä jaksoista sinun tulee neuvotella erikseen työantajan kanssa. Hoitovapaaseen ei tullut muutoksia ja kotihoidon tuki pysyy nykyisellään. 

 

Kuvaaja vanhempainvapaiden jakautumisesta nyt ja uudistuksen jälkeen.

Perhevapaauudistus mahdollistaa nykyistä paremmin sen, että vanhempainvapaat voi jaksottaa sen sijaan, että ne pitää putkessa. Kuvassa yksi esimerkki vapaiden jaksottamisesta.

 

 

Työsuhteiden osalta vapaiden pitämistä ja ilmoittamista koskevat pelisäännöt löytyvät työsopimuslain 4 luvusta. Valtion virka- ja työsuhteiden osalta relevantit määräykset löytyvät puolestaan valtion yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta. 

Uudistuksen myötä myös osittaisen vanhempainrahan käyttö helpottuu. Tällä hetkellä kummankin vanhemman on oltava osittaisella vanhempainvapaalla samaan aikaan. Elokuusta lähtien tämä edellytys poistuu. Tulevaisuudessa osittaisen vanhempainrahan maksaminen vaatii, että vanhempi hoitaa lasta osapäiväisesti. Päivittäinen työaika saa olla enintään viisi tuntia. Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaa vain puolikkaan päivän vanhempainrahapäivien kiintiöistä.

 

YKAn tavoitteena tasa-arvoisempi työelämä  

YKAn tavoitteena on nykyistä tasa-arvoisempi työelämä, jossa hoivavastuu jakautuu tasaisesti vanhempien kesken ja perhe- ja työelämä on helpompi yhdistää toisiinsa. Perhevapaauudistuksen myötä tämä tavoite on jälleen yhden askeleen lähempänä. Työ ei ole kuitenkaan vielä valmis. Kotihoidontukea tulisi tarkastella kriittisesti ja jatkaa muiden etuuksien uudistamista niin, että järjestelmä kannustaisi parhaalla mahdollisella tavalla tasapuoliseen vanhemmuuteen. 

Työpaikoilla tehtävillä valinnoilla on iso merkitys tasa-arvon toteutumiseen. Suunnitelmissa ja käytännöissä on edistettävä sekä jaettua perhevastuuta että työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.  

 

Perhevapaiden palkallisuus tulee työ- ja virkaehtosopimuksista

Raskaus- ja vanhempainvapaapäivärahojen maksajana toimii Kela. Päivärahojen maksatusperiaatteet määräytyvät sairausvakuutuslain nojalla. Perhevapaiden mahdollinen palkallisuus on puolestaan asia, josta sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Toki myös yksilöllinen työsopimustasoinen sopiminen on mahdollista, mutta kollektiivitasoisten sopimusten antama turva on kattavampi ja tasapuolisempi.  

Perinteisesti työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu äitiysvapaan, isyysvapaan ja tilapäisen hoitovapaan mahdollisesta palkallisuudesta. Elokuun alusta voimaan tulevan uudistuksen myötä työ- ja virkaehtosopimusten tekstit on päivitettävä ajan tasalle. Sen ohella on ratkaistava, miten erityisesti raskausvapaan ja vanhempainvapaan palkallisuus jatkossa määräytyy. 

Kevään 2022 VES/TES-sopimuskierroksella parannuksia saatiin aikaan erityisesti julkisen sektorin sopimuksissa. Valtion virkaehtosopimuksissa synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa on jatkossakin 72 arkipäivän pituinen. Ei-synnyttävä vanhempi saa puolestaan jatkossa 18 palkallista vanhempainvapaapäivää. 

Kaikkein tasapuolisimmat ratkaisut saatiin aikaan kunta- ja hyvinvointialuesektorilla sekä yliopistoissa. Näiden sopimusten piirissä sekä synnyttävän että ei-synnyttävän vanhemman vanhempainvapaa on jatkossa palkallinen 32 arkipäivän osalta. Sen ohella synnyttävällä vanhemmalla on toki oikeus 40 arkipäivän palkalliseen raskausvapaaseen. 

Yksityisen sektorin osalta perhevapaiden palkallisuutta koskevat kirjaukset ovat vielä valtaosin tekemättä. TES-neuvottelukierroksen ratkaisuissa vuoden 2022 alussa perhevapaakysymykset siirrettiin työnantajien vaatimuksesta työryhmiin, jotka parhaillaan käsittelevät asiaa. Työryhmien on määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun aikana. Toivottavaa on, että yksityinen sektori mahdollisimman pian seuraisi julkisella sektorilla aikaansaatuja edistyksellisiä ratkaisuja.

Kysyttävää perhevapaista? Ota yhteyttä. 

Lue lisää perhevapaista

  • Uudistus astuu voimaan 1.8.2022. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.  
  • Tiesitkö, että voi olla taloudellisesti kannattavampaa, että enemmän tienaava jää vanhempainvapaalle. Oman vanhempainpäivärahan määrää voi arvioida Kelan laskurilla.
  • Lisätietoa perhevapaan muutoksista löydät Kelan elämässä.fi-sivustolta.
  • Uusien perhevapaiden palkallisuudesta löytyy sektorikohtaista tietoa osoitteista www.juko.fi ja www.ytn.fi.