Siirry pääsisältöön
15.9.2023

Hallituksen esitys työttömyysturvalaista on ongelmallinen

YKA lausui työttömyysturvalakia koskevasta hallituksen esityksestä. Toteutuessaan hallituksen esittämillä muutoksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia lukuisten suomalaisten arkeen. YKA kantaa erityisesti huolta siitä, että esitetyt muutokset heikentävät osa-aikatyötä ja määräaikaisuuksia tekevien, kuten nuorten ja naisten, asemaa työmarkkinoilla.

Hallitus esittää työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotuksen poistoa, työssäoloehdon kaksinkertaistamista 26 viikosta 12 kuukauteen sekä lomakorvauksen jaksotusten palauttamista ja omavastuupäivien pidentämistä viidestä seitsemään.

Työttömyysturvan suojaosa ja lapsikorotus ovat helpottaneet erityisesti osa-aikatyön tekemistä ja perheellisten asemaa. Työssäoloehdon pidentäminen taas tarkoittaa sitä, että jatkossa yksilön tulee työskennellä huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä ollakseen työttömänä oikeutettu ansiopäivä- tai peruspäivärahaan.

Kaikki edellä mainitut ovat huononnuksia nykytilaan ja tietävät osalle suomalaisista tuntuvia taloudellisia heikennyksiä. Erityisesti muutokset osuvat lyhyissä, määräaikaisuusissa työskenteleviin ja osa-aikatyötä tekeviin. Toisin sanoen naisiin, nuoriin, vammaisiin ja osatyökykyisiin sekä maahanmuuttajiin, jotka monesti ovat työmarkkinoilla jo valmiiksi heikommassa asemassa. YKA vastustaa esitettyjä muutoksia ja kantaa huolta niiden kohdistumisesta.

Tästä huolimatta lakiesityksen vaikutusarviointi on paikoin puutteellista ja ylimalkaista. Tätä selittää se, että valmistelu on jouduttu tekemään kiireellä. Lausuntoaika oli alle kaksi viikkoa, mikä on huomattavan vähän. Kiire myös jatkuu: muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuonna, osa huhtikuussa ja kaikki viimeistään syyskuussa. Koska kyseiset muutokset ovat mittavia ja valmistelu on tehty kiireessä, tulisi voimaantulon alustavaa aikataulua tarkastella kriittisesti.

 

YKA kannattaa euroistamista

Hallituksen esitys sisältää YKAn kannattaman euroistamisen eli työssäoloehdon muuttumisen tuloperustaiseksi. Jatkossa ansiosidonnaisen päivärahan saaminen sidottaisiin ansaittuun palkkaan eikä työtuntien määrään.

YKA kannattaa muutosta, sillä se helpottaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Yhdistelmävakuutus seuraisi palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehdon kertymistä yhdessä. Tämä parantaisi erityisesti niiden asemaan, jotka työskentelevät sekä samanaikaisesti tai vaihdellen palkansaajana ja yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja

Ainomaija Rajoo
Johtava asiantuntija, YKA
ainomaija.rajoo@yka.fi