Siirry pääsisältöön

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus, jos hän sitä pyytää. Tämä velvoite on riippumaton työsuhteen päättymistavasta. Työtodistuksessa on aina oltava maininta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos työtehtäviä on työsuhteen aikana ollut peräkkäin tai samanaikaisesti useita, ne on yksilöitävä riittävän tarkasti siten, ettei työtodistuksesta jää pois mikään tehtävä, jota työn tekijä on merkittävässä määrin hoitanut työsuhteen kuluessa.

Työtodistuksessa on työsuhteen keston ja työtehtävien laadun lisäksi mainittava, mikäli työntekijä sitä nimenomaisesti pyytää, työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Näitä tietoja työnantaja ei saa merkitä työtodistukseen omasta aloitteestaan. Työntekijällä on myös oikeus pyytää vain joko työsuhteen päättymisen syyn tai yllä mainitun arvion merkitsemistä työtodistukseen. Aina kun työntekijä on pyytänyt työnantajaa merkitsemään työtodistukseen arvion työtaidosta ja käytöksestä, on työnantajan arvioitava sekä työntekijän työtaito että käytös. Kumpaakaan näistä arviointikohteista ei tällöin saa jättää työtodistuksessa mainitsematta, ei edes työntekijän nimenomaisesta pyynnöstäkään. Arvioinnin työnantaja tekee itsenäisesti, eikä työntekijällä ole oikeutta vaatia hänestä annetun arvion muuttamista. Työntekijällä, joka ei alunperin ole pyytänyt työtodistukseensa työsopimuksen päättymisen syytä sekä arviota työtaidostaan ja käytöksestään, on oikeus myöhemmin pyynnöstä saada näin täydennetty työtodistus.

Työtodistuksessa ei saa yllä mainittujen seikkojen lisäksi olla muita tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi maininnat työntekijän perhevapaista, opintovapaista tai sairauslomista. Tämän lisäksi työtodistuksesta ei saa ilmetä mitään muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Työnantaja ei siis saa panna työtodistukseen mitään sellaista merkkiä tai antaa sitä sellaisessa muodossa, jonka tarkoituksena on antaa työntekijästä muita tietoja kuin työtodistuksen sananmuodosta käy ilmi. Näiden työtodistuksen antamista koskevien velvollisuuksien rikkominen on rangaistava teko, josta voi seurata sakkorangaistus.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta, työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on myös annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi.

Käytännössä esiintyviä niin sanottuja väliaikaisia työtodistuksia ei työsopimuslaki tunne. Tämän vuoksi työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta työsuhteen kestäessä.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 6 luku 7§ ja 13 luku 11§

Opas päivitetty 16.2.2015