Siirry pääsisältöön

Työsuojeluvaltuutettu

Valinta

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Jos työntekijöiden määrä on pienempi, on valtuutettujen valitseminen vapaaehtoista.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan työntekijöiden järjestämällä vaalilla toimikaudeksi, jonka pituus pääsääntöisesti on kaksi kalenterivuotta. Toimikauden pituudesta voidaan sopia toisin työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetun valinnasta on aina syytä ilmoittaa heti kirjallisesti työnantajalle. Vasta tämän ilmoituksen jälkeen valittu henkilö saa työsuojeluvaltuutetun aseman. Myös varavaltuutetun valinnasta on ilmoitettava työnantajalle.

 

Tehtävät

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä, kun yhteistoimintamenettelyssä työnantajan kanssa tai yhteydenpidossa työsuojeluviranomaisten kanssa käsitellään:

  • työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavia asioita
  • periaatteita ja tapoja, joilla työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä selvityksissä esille tulleita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia seikkoja
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyviä ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia kehittämistavoitteita ja -ohjelmia
  • työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia työn järjestelyyn ja mitoitukseen liittyviä asioita
  • työntekijöille annettavaa opetusta, ohjausta ja perehdytystä työsuojeluasioissa
  • työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavia tilasto- ja muita seurantatietoja

Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Hänen tulee myös osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Hänen tulee myös pitää huolta edustamiensa työntekijöiden työoloista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnantajan edustajille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaisille.

 

Asema ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tarpeelliset tiedot tehtäviensä hoitamista varten. Hänelle on annettava asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan. Hänellä on myös oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin. Työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus saada työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai kuvaus työnantajan itse järjestämästä työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Työnantajan on annettava työsuojeluvaltuutetulle riittävästi vapautusta hänen säännöllisistä työtehtävistään työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten, minimiaika on neljä tuntia neljässä viikossa. Työnantajan on myös korvattava työsuojeluvaltuutetulle tästä aiheutuva ansion menetys.

Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ edustamiensa työntekijöiden osalta. Työn keskeyttäminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työtä keskeytettäessä on huolehdittava siitä, että keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuva haitta ja vaara on mahdollisimman vähäinen. Työn keskeyttämisestä on heti ilmoitettava työnantajalle. Työnantaja voi määrätä työn jatkettavaksi varmistuttuaan, ettei vaaraa ole (esimerkiksi puute on korjattu tai vaaratekijä poistettu).

 

Työsuhdeturva

Työnantaja saa irtisanoa työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen hänen henkilöönsä liittyvällä irtisanomisperusteella vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita työsuojeluvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Työnantaja saa irtisanoa työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella tai saneerausmenettelyn yhteydessä taikka työnantajan konkurssin perusteella vain, jos työsuojeluvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön. Työnantaja, joka on laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 30 kuukauden palkka.

Työnantaja saa lomauttaa työsuojeluvaltuutetun vain, jos työsuojeluvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön. Työnantajan, joka on laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti lomauttanut työsuojeluvaltuutetun, on korvattava hänelle näin aiheutettu vahinko.

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksen yhteydessä työsuojeluvaltuutetun edustusvallan ja aseman tulisi säilyä, jos yritys tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä.

Varatyösuojeluvaltuutetulla ei ole mitään erityistä suojaa asemansa perusteella. Hänellä on sama suoja kuin varsinaisella työsuojeluvaltuutetulla vain, jos hän on ryhtynyt hoitamaan työsuojeluvaltuutetun tehtävää varsinaisen työsuojeluvaltuutetun sijasta ja tästä on ilmoitettu työnantajalle.

Rikoslaissa on myös säädetty rangaistus työsuojeluvaltuutetun oikeuksien loukkaamisesta tai työsuojeluvaltuutetun valinnan estämisestä.

 

Lainkohdat: Laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta 5 luku, Työsopimuslaki 5 luku 2 § 4 mom, 7 luku 10 §, 12 luku 2 § 1 mom, 13 luku 11 § 1 mom, yhteistoimintalaki 1 luku 5 § ja rikoslaki 47 luku 4 § ja 5 §

Opas päivitetty: 23.5.2022