Siirry pääsisältöön

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi. Jos työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde jatkuu kuitenkin työvuoron tai työpäivän päättymiseen asti. Tämän vuoksi työntekijällä on oikeus saada palkkansa koko päivältä, vaikka työnantaja määräisi hänet poistumaan työpaikalta heti.

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Ennen kuin työntekijä purkaa työsopimuksen, työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta.

Työntekijä voi esimerkiksi purkaa työsopimuksen seuraavissa tapauksissa:

  1. Työnantaja on sopimusta tehtäessä olennaisessa kohdin johtanut työntekijää harhaan,
  2. Työntekijän hyvä maine tai siveellisyys joutuu työsuhteen johdosta vaaranalaiseksi,
  3. Työnantaja tai tämän sijainen törkeästi loukkaa työntekijän tai tämän perheenjäsenen kunniaa tai tekee heille väkivaltaa,
  4. Työnantaja tai tämän sijainen välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla,
  5. Työntekijälle ei anneta riittävästi työtä tai
  6. Palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti.

Tämä luettelo on kuitenkin vain esimerkin luonteinen ja sitä voidaan soveltaa vain, mikäli asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin. Purkamisperustetta arvioitaessa on aina muistettava tarkastella kutakin tapausta erikseen ja kokonaisuutena.

Purkamisoikeus on ajallisesti varsin rajoitettu. Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun työntekijä sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkamisperuste on jatkuva, työntekijän on purettava työsopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon syyn lakkaamisesta. Vain poikkeuksellisesti, jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa myöhemmin. Työsopimus on tällöin purettava 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Mikäli purkamista ei tehdä määräajan kuluessa, on oikeus työsuhteen purkamiseen rauennut.

Jos työntekijä purkaa työsopumuksen työnantajan sopimusrikkomuksen vuoksi, työnantaja saattaa toisinaan olla velvollinen suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta sopimussuhteen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Toisaalta työntekijä, joka purkaa työsopimuksen perusteetta, saattaa joutua maksamaan korvausta työnantajalle.

Katso myös työsopimuksen päättämismenettelyä koskeva sivu. Tällä sivulla ei käsitellä työsopimuksen purkamista koeajan perusteella.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 8 luku ja 9 luku 2§