Siirry pääsisältöön

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi. Jos työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde jatkuu kuitenkin työvuoron tai työpäivän päättymiseen asti. Tämän vuoksi työntekijällä on oikeus saada palkkansa koko päivältä, vaikka työnantaja määräisi hänet poistumaan työpaikalta heti.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta.

Työnantaja voi esimerkiksi purkaa työsopimuksen seuraavissa tapauksissa:

  1. kun työntekijä on sopimusta tehtäessä olennaisessa kohdin johtanut harhaan työnantajaa,
  2. kun työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla, taikka esiintyy siellä päihtyneenä tai käyttää siellä vastoin kieltoa päihdyttäviä aineita,
  3. kun työntekijä törkeästi loukkaa työnantajan, tämän perheenjäsenen, työnantajan sijaisen tai työtoverinsa kunniaa tai tekee heille väkivaltaa,
  4. kun työntekijä törkeällä tavalla rikkoo lain kieltoa käyttää hyödykseen tai ilmaista toiselle työnantajan liike- tai ammattisalaisuutta, vastaanottaa lahjomaa tai vaatia sellaista itselleen taikka harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa,
  5. kun työntekijä jatkuvasta syystä on kykenemätön työhön,
  6. kun työntekijä tahallaan tai huolimattomuudesta jättää työvelvollisuutensa täyttämättä ja varoituksesta huolimatta jatkaa laiminlyöntiään.

Tämä luettelo on kuitenkin vain esimerkin luonteinen ja sitä voidaan soveltaa vain, mikäli asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin. Purkamisperustetta arvioitaessa on aina muistettava tarkastella kutakin tapausta erikseen ja kokonaisuutena.

Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkaantuneena, jos työntekijä on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällöin työsopimusta pidetään purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa työnantajalle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkaantuminen peruuntuu.

Purkamisoikeus on ajallisesti varsin rajoitettu. Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkamisperuste on jatkuva, työnantajan on purettava työsopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon syyn lakkaamisesta. Vain poikkeuksellisesti, jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa myöhemmin. Työsopimus on tällöin purettava 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Mikäli purkamista ei tehdä määräajan kuluessa on oikeus työsuhteen purkamiseen rauennut. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että työsuhde voidaan saman perusteen nojalla irtisanoa.

Jos työnantaja on purkanut työntekijän työsopimuksen ilman lainmukaista perustetta, työntekijällä on oikeus saada korvauksena menettämänsä irtisanomisajan palkan. Tämän lisäksi työntekijä voi saada korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, mikäli työnantajalla ei ollut laillista irtisanomisperustetta.

Katso myös työsopimuksen päättämismenettelyä koskeva sivu. Tällä sivulla ei käsitellä työsopimuksen purkamista koeajan perusteella.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 8 luku ja 9 luku 2 § Viimeksi muokattu 07.01.2010 17:22

Opas päivitetty 7.1.2010