Siirry pääsisältöön

Työpaikkakiusaaminen

Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi työnantajan käytettävissä olevilla keinoilla. Työnantajan velvollisuutena on myös tarkkailla työyhteisön tilaa, jotta mahdolliset häirintätilanteet tulisivat ilmi jo varhaisessa vaiheessa.

Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin. Työnantajan on edistettävä myös työntekijöidensä keskinäisiä suhteita. Tämä tarkoittaa hyvää työilmapiiriä edistäviä toimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa perehdyttäminen työn tavoitteita palvelevaan käyttäytymiseen, asialliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti ja huolehdittava työturvallisuudesta niin, ettei työ aiheuta työntekijöiden terveydelle haittaa.

 

Mikä on häirintää?

Häirintä tai epäasiallinen kohtelu voivat ilmetä työpaikalla monella tavalla. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, seksuaalisena häirintänä tai työnantajan työnjohtovaltuuksien ylittämisenä. Häirintänä pidetään järjestelmällistä ja jatkuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä.

Sanoissa, teoissa tai asenteissa ilmenevä loukkaava käytös on häirintää. Häirintä voi ilmetä asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, ihonväriin, ulkomuotoon, mielipiteisiin tai vakaumukseen.

Häirintä voi olla sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Epäasiallista kohtelua on esimerkiksi henkilön työsuorituksen jatkuva perusteeton arvostelu ja henkilön mustamaalaaminen, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Myös työtehtävien tai työsuhde-etujen perusteeton poisottaminen voi olla epäasiallista kohtelua.

Toisaalta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta on hyvä erottaa ihmisten väliset näkemyserot tai erimielisyydet, vaikka niillä olisikin negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden keskinäisiin suhteisiin. Työtä koskevien pulmien käsittely- ja ratkaisuyritykset, tapa johtaa työtä käskyillä tai perustellut kurinpidolliset toimenpiteet eivät lähtökohtaisesti ole häirintää, vaikka saattavatkin aiheuttaa negatiivisia tunteita. Lievät ja yksittäiset teot eivät usein ole työturvallisuuslaissa tarkoitettua häirintää.

 

Miten toimia?

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat vaarantaa häirinnän kohteeksi joutuneen terveyden. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun kannattaa pyrkiä puuttumaan jo aikaisessa vaiheessa. Häirintätilanteen yksityiskohdat on hyvä kirjata ylös. Kirjauksesta on hyvä ilmetä tapahtuma-ajat ja -paikat, tapahtumakuvaus ja ketkä olivat läsnä tilanteessa. Kirjatuilla asioilla saattaa olla merkitystä myöhemmin asiaa selviteltäessä.

Häirinnän kohteeksi joutuneen on tärkeää ilmaista häiritsijälle selkeästi ja yksiselitteisesti, että hän kokee häiritsijän käyttäytymisen kiusalliseksi tai loukkaavaksi. Häiritsijää on pyydettävä lopettamaan toimintansa.

Häirinnästä tulee ilmoittaa lähimmälle esihenkilölle, häiritsijän esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle tai luottamushenkilölle. Myös työterveyshuollolta voi pyytää apua tilanteen selvittämiseksi. Ilmoituksen häirinnästä voi tehdä häiritty itse tai kuka tahansa työtovereista.

 

Työnantajan velvollisuudet

Kun työnantaja on saanut ilmoituksen häirinnästä, työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin häirinnän lopettamiseksi. Työnantajan on myös oma-aloitteisesti ryhdyttävä toimiin häirinnän lopettamiseksi, jos hän itse on havainnut häirintää työpaikalla. Jos työnantaja ei puutu häirintään, työnantaja saattaa syyllistyä työturvallisuusrikokseen.

Työnantajan tulee ottaa asia esille häirinnän osapuolten kesken ja hakea neuvotteluilla ratkaisua tilanteeseen. Jos häirintää ei saada loppumaan, häiritsijää voidaan huomauttaa asiasta. Jos häirintä tästä huolimatta jatkuu, voi häirintä johtaa varoitukseen ja muihin työoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Jos työpaikalla ei ryhdytä toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi ilmoituksesta huolimatta, tai omat toimenpiteet eivät auta, voi tietoa ja apua pyytää työterveyshuollosta tai aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueelta.

 

Lainkohdat: Työturvallisuuslaki (lähinnä 18 § ja 28 §), rikoslaki 47 luku 1 § ja työsopimuslaki 2 luku 1 §

Opas päivitetty 7.6.2022