Siirry pääsisältöön

Työntekijän oma irtisanoutuminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että toinen osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Työntekijä ei, toisin kuin työnantaja, tarvitse tähän mitään irtisanomisperustetta. Työntekijän ei edes tarvitse ilmoittaa mitään syytä työsopimuksensa irtisanomiselle. Työntekijä voi siis aina halutessaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksensa. Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voida irtisanoa, ellei irtisanomismahdollisuudesta ole erityisesti sovittu työsopimuksessa. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin määräaikaista työsopimusta koskevalla sivulla.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Irtisanomista ei kuitenkaan saa toimittaa matkapuhelimeen tekstiviestinä, koska viesti saatetaan poistaa teleoperaattorin sanomanvälityskeskuksesta ennen kuin vastaanottaja on ehtinyt sen lukea. Kirjeitse tai sähköisesti lähetetty irtisanominen katsotaan toimitetuksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty. Mikäli työnantaja kuitenkin on todistettavasti vastaanottanut irtisanomisilmoituksen aikaisemmin, katsotaan irtisanomisen tapahtuneen tuona hetkenä.

Irtisanomisilmoituksella ei ole mitään muotovaatimuksia, joten irtisanomisen voi tehdä suullisesti. Suositeltavampaa on kuitenkin tehdä irtisanominen kirjallisesti, koska tällöin vältytään epäselviltä tilanteilta ja irtisanomisen toimittaminen on helposti todistettavissa. Kirjallinen irtisanominen on hyvä tehdä kahtena kappaleena siten, että työnantajalta tai tämän edustajalta otetaan kuittaus ilmoituksen vastaanottamisesta siihen kappaleeseen, jonka säilyttää itsellään. Jos työnantaja tai tämän edustaja jostain syystä kieltäytyy allekirjoittamasta irtisanomisilmoitusta, voidaan irtisanominen yhtä varmasti tehdä ottamalla paikalle todistaja. Työsopimuksen irtisanominen on yksipuolinen oikeustoimi, joten mitään myötävaikutusta vastapuolelta ei vaadita.

Jos kysymys on työpaikan vaihtamisesta, on uusi työsopimus syytä tehdä ennen irtisanomisen toimittamista. Uuden työpaikan saanti ei nimittäin ole varmaa ennen kuin työsopimus on allekirjoitettu. Tällä tavalla vältetään se pienikin työttömyyden vaara, joka työpaikan vaihtamiseen liittyy. Uudessa työsopimuksessa on työnteon aloittamispäivä kuitenkin muistettava sopia siten, että irtisanomisaika ehtii kulua kokonaan siihen mennessä. Tällöin on syytä muistaa, ettei työntekijä voi yksipuolisesti lyhentää irtisanomisaikaansa vuosilomapäivillään. Tämä on mahdollista vain sopimalla asiasta työnantajan kanssa.

Työsopimus voidaan irtisanoa jo ennen työsuhteen (työnteon) alkamista. Mikäli noudatettava irtisanomisaika tällöin on pidempi kuin se aika, joka on jäljellä työsuhteen alkamiseen, syntyy ylimenevältä irtisanomisajan osalta työnantajalle palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijälle työntekovelvollisuus. Jos työntekijä ei täytä työntekovelvollisuuttaan, rikkoo hän tehtyä työsopimusta ja joutuu korvausvelvolliseksi työnantajalle näin aiheuttamastaan vahingosta. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin yleensä sovitaan, että työsopimus päättyy jo aiemmin, jolloin tällainen muutaman päivän työsuhde vältetään. Erityisesti on syytä huomauttaa siitä, ettei työsopimusta voida päättää koeajan perusteella ennen työnteon aloittamista.

Katso myös irtisanomisaikaa koskeva sivu.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 6 luku 1§ ja 2§ ja 9 luku 4§