Siirry pääsisältöön

Sairasloma ja sairausajan palkka

Työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, kun hän sairauden tai tapaturman vuoksi on työkyvytön. Työkyvyttömyydestä ja sen arvioidusta päättymisajankohdasta on viipymättä ilmoitettava työnantajalle. Työntekijän on myös esitettävä työnantajalle lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, jos työnantaja sitä pyytää. Monessa työpaikassa on käytäntönä, että lääkärintodistus vaaditaan vain, jos sairasloman pituus on vähintään kolme päivää. Tällaisesta mahdollisesta käytännöstä huolimatta työnantajalla on aina oikeus vaatia lääkärintodistusta, täysin riippumatta sairasloman pituudesta.

Työntekijän sairaus ei pääsääntöisesti muodosta irtisanomisperustetta. Laissa on päinvastoin todettu, ettei irtisanomisperusteena voida pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Tällöin työntekijä yleensä siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomauttaa, ettei sairasloma estä irtisanomasta työntekijää, jos irtisanomiselle on laillinen peruste.

Laki takaa työntekijälle, joka sairauden tai tapaturman vuoksi on estynyt tekemästä työtään, oikeuden saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun saakka. Työkyvyttömyys ei kuitenkaan saa olla työntekijän tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttama. Edellytyksenä tälle oikeudelle on, että työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden. Jos työsuhde sairauden alkaessa on kestänyt kuukautta lyhyemmän ajan, työntekijällä on oikeus saada sairausajan palkkana vain 50 % palkastaan. Jos työntekijälle sairausvakuutuslain mukaan kuuluva oikeus päivärahaan alkaa jo ennen yhdeksännen arkipäivän loppua, lyhenee vastaavasti aika, jolta palkkaa on maksettava. Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin työntekijöille sovittu oikeus saada sairausajan palkkaa huomattavasti pidemmältä ajalta.

Työnantajalla on oikeus vähentää työntekijän sairausajan palkasta samalta ajalta työntekijälle suoritettavat sairausvakuutuspäivärahat ja muut niihin verrattavat korvaukset. Tällaisia ovat pakollisen tapaturmavakuutuksen tai työnantajan kokonaan tai osittain kustantaman muun vakuutuksen perusteella maksettavat päivärahat ja korvaukset. Sairausajan palkka lasketaan aina peruspalkasta. Sairausajan palkkaa laskettaessa ei siis ylityökorvauksia ja muita lisiä oteta huomioon.

Mikäli sairaudesta johtuva työkyvyttömyys jatkuu vielä sen jälkeen, kun työntekijän oikeus saada sairausajan palkkaa on loppunut, on työntekijällä oikeus saada päivärahaa kansaneläkelaitokselta.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 2 luku 11§ ja 7 luku 2§ sekä sairausvakuutuslaki 23§