Siirry pääsisältöön

Luottamusmies

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Luottamusmiehellä tarkoitetaan vain työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä.

Luottamusmiehen valitsemista, tehtävistä, asemasta ja oikeuksista on sovittu työehtosopimuksissa. Tämän lisäksi luottamusmiehen tehtävistä ja toimivallasta on määräyksiä useissa laeissa. Tässä luettelo ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehen tärkeimmistä tehtävistä:

 • luottamusmies edustaa ylempiä toimihenkilöitä työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä
 • luottamusmies toimii yhteistoimintalaissa tarkoitettuna henkilöstön edustajana
 • luottamusmies voi olla työntekijän avustajana, kun työntekijää kuullaan työsopimuksen päättämistä koskevassa asiassa
 • lomauttamisia koskeva työnantajan ennakkoselvitysvelvollisuus voidaan täyttää neuvottelemalla asiasta luottamusmiehen kanssa
 • luottamusmies käy yhteistoimintalain mukaisen vuoropuhelun sekä muutosneuvottelut työnantajan kanssa
 • luottamusmies edustaa työntekijöitä työehtosopimuksen soveltamisesta käytävissä erimielisyysneuvotteluissa
 • luottamusmies edustaa työntekijöitä tehtäessä työehtosopimuksissa tai työaikalaissa tarkoitettuja paikallisia sopimuksia
 • luottamusmies voi sopia työaikalaissa tarkoitetusta vuorokausilevon tilapäisestä lyhentämisestä
 • luottamusmiehellä on oikeus nähdä edustamiensa työntekijöitten työtä koskeva työaikakirjanpito ja heidän työaikaansa koskevat sopimukset
 • luottamusmiehellä on oikeus nähdä edustamiaan työntekijöitä koskeva vuosilomakirjanpito
 • luottamusmiehellä on tasa-arvolain mukaan itsenäinen oikeus saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja, silloin kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella

Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusmiehen edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Syytä on myös todeta, että jokainen työntekijä voi tietenkin erikseen valtuuttaa luottamusmiehen toimimaan hänen ”asiamiehenään” jossakin työsuhdettaan koskevassa asiassa.

Luottamusmiehen valinnasta tulee ilmoittaa heti kirjallisesti työnantajalle. Vasta tämän ilmoituksen jälkeen valittu henkilö saa luottamusmiehen aseman. Myös varaluottamusmiehen valinnasta on ilmoitettava työnantajalle.

Luottamusmiehellä on oikeus saada työehtosopimuksessa ja laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansionmenetys.

Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen hänen henkilöönsä liittyvällä irtisanomisperusteella vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen työsopimuksen taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella tai saneerausmenettelyn yhteydessä taikka työnantajan konkurssin perusteella vain, jos luottamusmiehen työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Työnantaja, joka on laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt luottamusmiehen työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 30 kuukauden palkka. Joissakin työehtosopimuksissa tämän korvauksen vähimmäismäärä on sovittu kolmen kuukauden palkkaa suuremmaksi.

Työnantaja saa lomauttaa luottamusmiehen vain, jos luottamusmiehen työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön. Työnantajan, joka on laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti lomauttanut luottamusmiehen, on korvattava hänelle näin aiheutettu vahinko.

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksen yhteydessä luottamusmiehen edustusvallan ja aseman tulisi säilyä, jos yritys tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä.

Varaluottamusmiehellä ei pääsääntöisesti ole mitään erityistä suojaa asemansa perusteella. Hänellä on yleensä sama suoja kuin varsinaisella luottamusmiehellä vain, jos hän on ryhtynyt hoitamaan luottamusmiehen tehtävää varsinaisen luottamusmiehen sijasta ja tästä on ilmoitettu työnantajalle. Joissakin työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu myös varaluottamusmiehelle irtisanomissuoja.

Rikoslaissa on myös säädetty rangaistus luottamusmiehen oikeuksien loukkaamisesta tai luottamusmiehen valinnan estämisestä.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 5 luku 2 § 4 mom, 5 luku 3 §, 7 luku 10 §, 9 luku 2 § 1 mom, 9 luku 3 § 2 mom, 12 luku 2 § 1 mom, 13 luku 11 § 1 mom, yhteistoimintalaki 1 luku 5 §, 2 luku ja 3 luku, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 10 §, työaikalaki 25 § 2 mom, 32 § 4 mom ja rikoslaki 47 luku 4 § ja 5 §

Opas päivitetty: 29.6.2023