Siirry pääsisältöön

Liikkeen luovutus

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Oikeuskäytännössä liikkeen luovutuksena on pidetty tilannetta, jossa seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä on sopimussuhde
  • Luovutuksen kohteena on liike tai liikkeen osa, joka muodostaa
  • toiminnallisen kokonaisuuden
  • Toiminnan on jatkuttava suurin piirtein samanlaisena
  • Toiminnan on jatkuttava viivytyksettä (siis ilman pitempää katkosta)

Osakeyhtiön koko osakekannan ostaminen ei ole liikkeen luovutus, sillä tällöin työnantaja ei muutu lainkaan, vaan ainoastaan yrityksen omistaja vaihtuu. Liikkeen luovutuksena ei myöskään pidetä yritysmuodon muutosta tai sulautumista.

 

Liikkeen luovutuksen vaikutus työsuhteeseen

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde- etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Uusi omistaja vastaa siis omistajanvaihdoksen jälkeen palkoista, vuosilomista, lomarahoista yms. Ennen liikkeen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Tällöin luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muusta ole sovittu.

Poikkeuksen tähän sääntöön muodostaa vain konkurssin yhteydessä tapahtunut liikkeen luovutus. Tällöin luovutuksensaaja ei vastaa ennen luovutusta erääntyneistä työntekijän palkka- ja muista työsuhteesta johtuvista saatavista, paitsi jos konkurssiin asetetussa liikkeessä ja luovutuksen vastaanottavassa liikkeessä määräysvaltaa käyttävät tai ovat käyttäneet samat henkilöt omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ”vanhoina työntekijöinä”. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen ehtoihin ja työntekijän etuihin ei tule minkäänlaisia muutoksia, ellei muutoksista erikseen sovita. Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen edellyttää yleensä irtisanomisperustetta. Tästä aiheesta enemmän sivulla, joka käsittelee työsuhteen ehtojen muuttamista (kohdassa ”Työsuhteen ehdot ja työsopimus”).

 

Irtisanominen liikkeen luovutuksen yhteydessä

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Luovutuksensaaja voi kuitenkin irtisanoa työntekijän työsopimuksen, jos irtisanomiselle on laissa tarkoitettu taloudellinen ja tuotannollinen tai työntekijän henkilöön liittyvä irtisanomisperuste. Irtisanomisperusteista enemmän taloudellista ja tuotannollista irtisanomisperustetta ja työntekijästä johtuvaa irtisanomisperustetta koskevilla sivuilla.

Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä ja ilmoittaa jäävänsä luovuttajan palvelukseen. Työntekijällä on kuitenkin oikeus irtisanoutua tavallista lyhemmällä irtisanomisajalla, jos hän ei halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen. Liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijä saa työsuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen kestoajasta riippumatta irtisanoa työsopimuksen päättymään liikkeen luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon liikkeen luovutuksesta. Tämä oikeus on myös työntekijällä, jolla on määräaikainen työsopimus.

 

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20.

Yhteistoimintalain mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niiden henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee:

  • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
  • luovutuksen syyt;
  • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja
  • sosiaaliset seuraukset; sekä
  • suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava nämä tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava nämä tiedot henkilöstöryhmien edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Liikkeen luovuttaja ja luovutuksensaaja voivat hoitaa tiedottamisvelvoitteensa myös yhdessä.

Selvitettyään yllä mainitut tiedot henkilöstöryhmien edustajille luovutuksensaajan on varattava heille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sekä annettava vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä työnantajan on esitettävä nämä tiedot yrityksen koko henkilöstölle.

Jos liikkeen luovutuksesta aiheutuu irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia tai työsopimuksen olennaisen ehdon muutoksia, käydään muutosneuvottelut.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 1 luku 10§ ja 7 luku 5§ ja yhteistoimintalaki 4 luku

Opas päivitetty 7.6.2022