Siirry pääsisältöön

Jatkuva vuoropuhelu

Jatkuvan vuoropuhelun sääntely tuli lakiin vuonna 2022.

Työnantajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa. Tämä jatkuvan vuoropuhelun sääntely tuli lakiin vuonna 2022, kun uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan ja sillä halutaan luoda perusta työnantajan ja henkilöstön välisten suhteiden kehittymiselle pitkällä aikavälillä.

Vuoropuhelulla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön edustajan välistä asioiden käsittelyä, jolla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia asioissa, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan tai asemaansa.

Vuoropuhelu toteutetaan työnantajan ja henkilöstön edustajan välisessä kokouksessa, jonka järjestelyistä vastaa työnantaja. Kokous on järjestettävä vähintään kerran kutakin neljännesvuotta kohden tai, jos työnantajan palveluksessa työskentelee alle 30 työntekijää, kaksi kertaa vuodessa, jolleivat työnantaja ja henkilöstön edustaja toisin sovi. Jos vuoropuhelun kohteena oleva asia koskee yhtä useampaa henkilöstöryhmää, se tulee käsitellä kokouksessa kaikkien niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee.

 

Mistä asioista tulee keskustella? 

Työnantajan ja henkilöstön edustajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua muun muassa:

  • yrityksen tai yhteisön kehitysnäkymistä ja taloudellisesta tilanteesta;
  • työpaikalla sovellettavista säännöistä, käytännöistä ja toimintaperiaatteista;
  • työvoiman käyttötavoista sekä henkilöstön rakenteesta;
  • henkilöstön osaamistarpeista ja osaamisen kehittämisestä sekä
  • työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä siltä osin kuin asiaa ei käsitellä muun lainsäädännön nojalla.

 

Tiedonanto henkilöstön edustajalle

Jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa myös säännöllistä tietojen antamista. Työnantajan on annettava kahdesti vuodessa henkilöstön edustajalle tietoja. Näitä ovat muun muassa:

  • tiedot henkilöstömääristä liiketoimintayksiköittäin tai muulla vastaavalla tavalla jaoteltuna,
  • tiedot määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden määristä sekä
  • yhtenäinen selvitys yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Jollei toisin sovita työnantajan on vuosittain annettava henkilöstön edustajalle tiedot henkilöstön edustajan edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sellaisella tavalla, ettei niistä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatietoja; pyydettäessä tiedot on annettava ammattiryhmittäin jaoteltuna. Samoin vuosittain tulee antaa tietoa ulkopuolisen työvoiman käytöstä sekä tilinpäätös ja toimintakertomus (jos sellainen on muuten laadittava).

 

Lainkohdat: Yhteistoimintalaki 6-15 §

Sivu luotu: 29.6.2023