Siirry pääsisältöön

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun pääsyä uuteen työhön.

Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja TE-toimisto. Siihen kuuluu irtisanotun palkallista vapaata uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostunutta tiedotusta, henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma sekä TE-toimiston kanssa laadittavat työllistymissuunnitelmat. Muutosturvan piiriin kuuluvalla on lisäksi oikeus työttömäksi jäätyään korotettuun ansiopäivärahaan.

 

Kenellä on oikeus muutosturvaan?

Muutosturvan piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on kolmen vuoden työhistoria ja irtisanominen tapahtuu tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella. Muutosturvan piirissä ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet, jos työsuhde samaan työnantajaan on jatkunut keskeytyksettä kolme vuotta tai yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneiden 42 kuukauden aikana tai jos henkilön työsuhde on päättynyt määräaikaisuuden vuoksi ja hänelle on kertynyt työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana.

Muutosturvaan on oikeus myös, mikäli

  • henkilö lomautetaan vähintään 180 päiväksi ja hänellä on lomautusilmoituksen saadessaan vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria,
  • henkilö on ollut lomautettuna yhdenjaksoisesti 180 päivää ja hänellä on tällöin vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria,
  • henkilö irtisanoutuu itse lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää ja hänellä on kolmen vuoden työhistoria.

 

Mitä muutosturva tarkoittaa?

Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana hakiessaan töitä, osallistuessaan työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan (5 – 20 päivää). Vapaasta ei saa aiheutua merkittävää haittaa yritykselle ja siitä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.

Lisäksi irtisanotulla työntekijällä on oikeus TE-toimiston kanssa yhteistyössä tehtävään henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan. Suunnitelmassa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta sekä julkisen työvoimapalvelun palveluista, joilla parhaiten edistetään työnhakijan pikaista ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan.

Muutosturvaan kuuluu osana myös mahdollisuus saada korotettua ansiopäivärahaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotettua ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 200 päivän ajan.

Työnantajan on aina ilmoitettava kirjallisesti TE-toimistoon yhteistoimintaneuvotteluiden alkamisesta ja tiedotettava työntekijöille heidän oikeudestaan muutosturvaan. Työnantaja antaa työntekijän suostumuksella TE-toimistolle työntekijän koulutusta, työtehtäviä ja kokemusta koskevat tiedot, jotta työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja työllisyyssuunnitelman tekeminen nopeutuvat. Vähintään kymmenen henkilön irtisanomisissa työnantaja tekee henkilöstön kanssa toimintasuunnitelman ja alle kymmenen henkilön irtisanomisissa esittää toimintaperiaatteet irtisanomisajan tukipalveluista.

 

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus sekä työterveyshuolto

Työnantajan tulee lisäksi kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarjota tuotannollisen tai taloudellisen syynperusteella irtisanotulle tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen sekä työterveyshuollon palvelut myös työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen, jos

  • työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja
  • työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. Työnantaja ja työntekijä voivat vaihtoehtoisesti sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.

Mikäli työnantaja laiminlyö velvollisuutensa tarjota koulutusta tai valmennusta, sen on maksettava työntekijälle koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava korvaus.

Kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät, työnantajan on järjestettävä irtisanotulle työterveyshuollon palvelut 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen saman tasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. Velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen lakkaa, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen. Katso myös työllistymisvapaata koskeva sivu.

 

Tärkeimmät lainkohdat:

Työsopimuslaki 7 luku 12-14 §, 9 luku 3 §, Yhteistoimintalaki 3 luku 21 §, Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (lähinnä 2 luku), Työttömyysturvalaki sekä Työterveyshuoltolaki 2§.

Opas päivitetty 9.6.2022