Siirry pääsisältöön
21.1.2021

Työsopimuksen purkaminen työntekijän puolelta

Työsopimus päättyy tavanomaisesti irtisanomalla tai purkamalla. Molemmat päättämistavat ovat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sekä työntekijän että työnantajan käytössä.

Arto Vainio varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen.

Työntekijän suorittama purku ei ole kovin yleinen, minkä vuoksi sen perusteita ja menettelytapoja ei usein tunneta. Oikeuskäytäntöä työntekijän purusta on vähän. Saatavilla oleva tieto aiheesta on vähäistä. Pahimmassa tapauksessa pelkästään väärä menettely voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Mainituista syistä tässä artikkelissa käsitellään työntekijän suorittamaa purkua ja siihen liittyvää menettelyä.

Työntekijän purkuoikeus ja purkuperusteet

Työntekijä saa työsopimuslain mukaan purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Jos työsopimus puretaan, työsuhde päättyy välittömästi eikä irtisanomisaikaa noudateta.

Työsopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen ja irti-sanomista järeämpi tapa päättää työsopimus, minkä vuoksi se edellyttää erittäin painavaa syytä. Purkuperusteena voi tulla kyseeseen esimerkiksi työnantajan työntekijään kohdistama väkivalta, työnantajan törkeä turvallisuudesta piittaamattomuus ja työturvallisuuden vaarantaminen työpaikalla tai muut vastaavat työntekijää loukkaavat syyt kuten esimerkiksi sopimuksen mukaisen palkan maksamatta jättäminen tai palkanmaksun huomattava myöhästyminen tai se, että työntekijälle ei anneta ollenkaan tai riittävästi töitä.

Määräaikainen työsopimus ei pääsääntöisesti ole irtisanot-tavissa, mutta purun edellytysten täyttyessä se voidaan purkaa. Työsopimus voidaan purkaa myös koeaikana, mutta tällöin purku on puolin ja toisin suoritettavissa edellä selostettua huomattavasti kevyemmin perustein.

Menettely

Purkaminen on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun työntekijä on saanut tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta.

Ennen purkua työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Käytännössä tämä tehdään kirjallisesti, koska osapuolten välit ovat tässä vaiheessa varsin tulehtuneet. Tilanteessa on hyvä käyttää apuna avustajaa esimerkiksi luottamusmiestä tai liiton juristia.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle (esimiehelle) henkilökohtaisesti tai mikäli se ei ole mahdollista, kirjeitse tai sähköisesti.

Oikeus korvaukseen

Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen ja työsopimuksen purku on johtunut työnantajan tahallisesta menettelystä, työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkan.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen

kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan ja koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työn-antajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Tarvitsetko lakineuvontaa?

Liiton jäsenenä saat lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.