Siirry pääsisältöön
24.11.2020

Laadukas ja vuorovaikutuksellinen etäopiskelu palvelisi jatkossakin

Kevään alusta lähtien maailmanlaajuinen koronaepidemia on siirtänyt valtaosan korkeakoulujen opinnoista etäopiskeluksi. Tällä on ollut huomattavia vaikutuksia opiskelijoiden elämään ja opintoihin, minkä takia SYYn edunvalvontatiimi toteutti kyselyn yhteiskunta-alan opiskelijoiden etäopiskelukokemuksista. Kyselyn perusteella etäopiskelu on tuonut sekä hyviä että huonoja muutoksia opintoihin ja niiden toteuttamiseen. Kyselyyn vastasi 170 opiskelijaa, joita oli tasaisesti sekä kandi- että maisterivaiheesta ja kahdeksasta yliopistosta sekä valtio-, hallinto- ja yhteiskunta-alan oppiaineista.

Suurin osa vastaajista (73 %) koki, että etäopiskelumahdollisuudet olivat toteutuneet erittäin hyvin tai melko hyvin, mikä on todella positiivista kuultavaa. Kuitenkin valtaosa vastaajista (75 %) koki etäopintojen laadussa olevan ainakin jonkin verran eroja eri kurssien välillä ja vajaa puolet (44 %) vastasi laatueroja olevan melko paljon tai erittäin paljon. Lisäksi kokemukset opintoihin saadun tuen määrästä jakoi vastaajia, joskin noin kolmannes (37 %) vastasi saaneensa kohtuullisesti tukea ja toinen reilu kolmannes (35 %) saaneensa ainakin melko hyvin tukea. Huolestuttavasti kolmasosa vastaajista ei ollut pystynyt suorittamaan opintojaan suunnitellusti aikataulussa.

Avoimessa palautteessa korostui muun muassa kokemukset sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeutumisesta, jonka vuoksi reaaliajassa pidettyjä luentoja kehuttiin luentotallenteiden sijaan. Tähän tulisi kiinnittää huomiota etäopetusta suunniteltaessa. Monissa vastauksissa tuotiin esille kurssien muuttuminen työläämmäksi etäopetuksen myötä. Toisaalta koettiin, että etäopinnot ovat tuoneet toivottuja joustoja opiskeluun, etenkin tilanteissa, joissa opiskelija on työelämässä tai asuu eri paikkakunnalla kuin missä opiskelee.

Vastaajista yhteensä 74 % pitikin erittäin tai melko tärkeänä etäopiskelumahdollisuuksien turvaamista myös poikkeusolojen jälkeen. Vaikka etäopiskelun myötä kurssien suorittamismahdollisuudet ovat muuttuneet joustavammiksi, on opiskelijoiden kokema yksinäisyys ja opintojen vaatiman työmäärän kasvu etäopiskelujen myötä otettava vakavasti yliopistoissa. Vallitseva poikkeustilanne ei saa lisätä kurssien työmäärää kohtuuttomasti. Siten kurssien työmäärästä ja suoritustavoista olisi pyrittävä yhteiseen linjaukseen yliopistojen ja oppiaineiden sisällä. Lisäksi opinnoissa tulisi painottaa kurssien osallistujien välistä vuorovaikutusta yhteisöllisyyden ja opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista nyt käydyn keskustelun ja kyselytulosten seurauksena SYYn liittohallitus haluaa ottaa kantaa siihen, että etäopinnot toteutetaan tarpeeksi laadukkaasti valtakunnallisella tasolla ja niin, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus olla riittävästi vuorovaikutuksessa kanssaopiskelijoiden kanssa. Opiskeluyhteisön merkitys tulee muistaa poikkeusolojenkin aikana. Etäopiskelun kehittäminen palvelee sekä yliopistoja että opiskelijoita poikkeusajan jälkeenkin.