Siirry pääsisältöön
9.11.2019

Kuinka käy opiskelijoiden työelämätaitojen, kun lähiopetus katoaa?

Yhteiskunta-alan opiskelijoiden keskuudessa on noussut esiin huoli lähiopetuksen vähenemisen seurauksista yliopistoissa. 

Tietotekniikan kehittyminen ja digitalisaatio ovat tuoneet viime vuosina suomalaisiin kouluihin yhä merkittävämpänä osana etä- ja verkko-opetuksen. Uudenlaisten opetusmuotojen kustannuksella perinteisestä läsnäolo-opetuksesta on karsittu. Lähiopetuksen väheneminen on toistaiseksi koskenut erityisesti ammatillisen puolen koulutusaloja, joissa kontaktiopetusta on vähennetty säästösyihin vedoten. Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on huolissaan siitä, lisääntyykö etä- ja verkko-opetus lähiopetuksen kustannuksella myös yliopistoissa. Lähiopetuksen väheneminen lisää opiskelijoiden riskiä jäädä yksin ja vaarantaa tärkeiden työelämätaitojen kehittymisen.

Lähiopetus mahdollistaa opiskeluun liittyvän sosiaalisen ulottuvuuden syntymisen. Tämä on tärkeää erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Esimerkiksi ryhmätyöskentelynä toteutettu kurssi tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutteiseen osallistumiseen, joka on paitsi olennaista yksilöiden oppimisprosessien kannalta, on se myös tulevaisuuden työelämässä välttämätön osaamisalue. Yliopisto-opetuksen yksi tarkoitus on valmistaa opiskelija tulevaan työelämään. Tämän vuoksi myös opetuksen tulisi osaltaan olla luomassa työelämässä tarvittavia taitoja, joihin kanssakäyminen, yhteistyö ja vuorovaikutus vahvasti kuuluvat.

Siirtymä kohti lisääntyviä etä- ja verkko-opintoja lisää myös riskiä yliopistojen sisäisten yhteisöjen vähenemiselle ja täten opiskelijoiden yksinäisyyden lisääntymiselle. Etänä toteutettu opiskelu antaa mahdollisuuden suorittaa kursseja paikasta riippumatta, mutta samalla opiskelijoiden väliset konkreettiset sosiaaliset kontaktit jäävät syntymättä. Lisäksi tulisi huomioida opiskelijoiden erilaisuus. Toiset tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta enemmän, eivätkä kaikki ole samalla tasolla tietoteknisessä osaamisessa. Opiskelijat ovat myös taloudellisesti eri tilanteissa, eikä kaikilla välttämättä ole mahdollisuutta hankkia laitteita kotona opiskelua varten. Opiskeluun sisältyy myös paljon hiljaista tietoa, jota ei pysty välittämään teknologian avulla.

Yliopistojen työntekijöiden määrä on laskenut 3000 henkilöllä vuoden 2011 jälkeen. Tämä on osaltaan vaikuttanut lähiopetuksen vähentymiseen. Antti Rinteen hallitus on pyrkinyt korjaamaan aiemmin tehtyjä leikkauksia yliopistojen rahoitukseen, mutta tämä ei tule riittämään yhteiskuntatieteellisten alojen aloituspaikkamäärien kasvaessa tulevaisuudessa. Lähiopetus on kallis kustannus yliopistolle, mutta SYY ry:n mielestä sen merkitystä opiskelijoiden työelämätaitojen karttumiselle ei voi vähätellä. Tasapaino lähiopetuksen ja laadukkaan verkko-opetuksen välillä tulee säilyttää.