Siirry pääsisältöön
26.1.2021

Kenellä on todistustaakka oikeudessa?

Todistustaakkaa koskevat säännöt ja periaatteet määräävät sen, kumman osapuolen on oikeudessa näytettävä toteen jokin seikka tai olosuhde.

Arto Vainio

Yleinen todistelusääntö riita-asioissa on, että sen, joka jotain väittää, on näytettävä väitteensä toteen. Kanteen nostaneen kantajan on näytettävä toteen ne seikat, jotka tukevat kannetta. Vastapuolen on puolestaan vahvistettava todisteilla ne seikat, joita hän tuo esiin edukseen. Rikosprosessissa syyttäjän tulee näyttää syyte toteen. Jos riittävää näyttöä ei esitetä, kanne/syyte hylätään.

Työsuhdejutuissa todistustaakka poikkeaa edellä mainitusta riita-asioiden pääsäännöstä siten, että työnantajan on näytettävä toteen menettelynsä lainmukaisuus. Työnantajan on esimerkiksi todistettava se, että sillä on ollut lainmukaiset perusteet työsopimuksen päättämiseen, että työntekijälle on maksettu palkka sopimuksenmukaisesti/asianmukaisesti tai että työntekijälle on annettu vuosiloma lainmukaisesti.

Työsyrjintää, yhdenvertaista kohtelua ja tasa-arvoista kohtelua koskevissa asioissa sovelletaan niin sanottua käännettyä todistustaakkaa. Tämä poikkeaa työsuhdejuttujen pääsääntöisestä todistustaakasta, jossa työnantaja on velvollinen näyttämään, että sillä on ollut lainmukaiset perusteet menettelyynsä. Käännetty todistustaakka tarkoittaa sitä, että sen, joka katsoo joutuneensa syrjinnän kohteeksi, on näytettävä toteen niin sanottu syrjintäolettama. Syrjintäolettama ei synny pelkällä väitteellä, vaan sen syntyminen edellyttää konkreettista näyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että syrjintää kokeneen henkilön on esitettävä todennäköisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa syrjintäkieltoa rikotun. Esimerkiksi palkkasyrjintäasiassa työntekijän on näytettävä, että työnantaja soveltaa häneen epäedullisempia palkkaehtoja kuin samaa tai samankaltaista työtä tekevään/tekeviin muuhun/muihin työntekijään/työntekijöihin.

Syrjintäolettaman syntyminen merkitsee sitä, että väitetyn syrjintäkiellon rikkojan – esimerkiksi työnantajan – katsotaan menettelyllään syyllistyneen syrjintään, ellei se voi osoittaa, että menettelyyn on ollut hyväksyttävä syy. Esimerkiksi mikäli työntekijä kykenee näyttämään, että työnantaja soveltaa hänen kohdallaan epäedullisempia palkkaus- tai muita työsuhteen ehtoja kuin muiden samaa työtä tekevien kohdalla, työnantajan on osoitettava menettelyyn työn tai tehtävän laadusta johtuva hyväksyttävä syy tai, että menettely on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta.

Tarvitsetko lakineuvontaa?

Liiton jäsenenä saat lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.