Siirry pääsisältöön
10.3.2021

Hållbara karriörbeslut i siktet

För att mildra klimatkrisen och stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs åtgärder på både samhällelig och individuell nivå. Många av oss strävar redan efter att agera etiskt som konsumenter. Vi kan bidra till hållbar utveckling genom våra beslut att köpa eller låta bli att köpa. Men är individens möjlighet att påverka begränsad till konsumentens roll, eller kan vi även fatta hållbara beslut på annat sätt? Hur kan vi främja hållbar utveckling genom våra karriärbeslut?

Forskning kring hållbar välfärd granskar hur vi kan säkerställa vårt välbefinnande utan att äventyra välbefinnandet hos kommande generationer eller den övriga naturen. För att hållas inom gränserna för vad som är hållbart i vår strävan efter välbefinnande behövs ekologisk effektivitet, det vill säga att behov tillgodoses med minsta möjliga påverkan på miljön.

Vad avses med hållbara karriärer eller karriärbeslut? En hållbar karriär handlar i allmänhet om en persons välbefinnande. Vi jobbar och fattar karriärbeslut med tanke på vårt personliga välbefinnande: finns det mening i arbetet, orkar vi, är mina olika livsområden i balans med varandra. Låt oss vidga begreppet för att i en vidare betydelse sträva efter välbefinnande även för vår sociala krets (community), samhället och rentav planeten.

Samhällsvetare har en naturlig fallenhet för och egentligen en rent avgörande yrkesmässig kompetens att granska saker ur olika perspektiv och se systemiska helheter. Dessa kompetenser kan fattas som personligt karriärkunnande. Hållbara karriärbeslut kräver en förståelse för komplexa verksamhetsmiljöer och systemisk påverkan, men även karriäranpassningförmåga (career adaptability) och mod för att prova på nya saker.

Systemtänkande hjälper inte bara att se nuläget, utan även att förstå hur och varför det blivit så och vilken roll jag eller min sociala krets spelar i den verklighet vi lever i. Begreppet karriäranpassningsförmåga beskriver en medveten och ständig utforskning av självet och miljön i syfte att skapa kontakt mellan självet, identiteten och den yrkesmässiga miljön. Med miljö, i samband med hållbara karriärbeslut, avses omgivande förhållanden men även omgivningen (environment).

Vår karriärhistoria väver samman de steg vi tar och de beslut vi fattar vid olika tidpunkter. Även framtiden är en byggsten i den: vad vill jag få till stånd med mitt arbete och min karriär. Vem behöver min kompetens, och var kan jag med hjälp av den få till stånd största möjliga effekt?

I det här avsnittet hittar du en övning som både hjälper dig att förtydliga dina hållbara karriärsteg och skriva en karriärhistoria, som främjar hållbar utveckling.

 

UPPGIFT

Expert, YKAs kompetensservicen, karriärcoach
HEINI HULT-MIEKKAVAARA

Uppgiften kan göras på två sätt. Planera ditt nästa kar-
riärsteg som bidrar till hållbar utveckling eller skriv ner

din berättelse om en karriär som främjar hållbar utveckling. Låt

dig inspireras av till exempel FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling (Agenda 2030) som finns på Utrikesministeriets webbplats

(um.fi/agenda-2030-kestavan kehityksen tavoitteet).

TEXT: HEINI HULT-MIEKKAVAARA BILDER: ISTOCKPHOTO.COM/TUDMEAK