Siirry pääsisältöön

Ilmastoystävällinen työelämä

Näin vaikutammeTavoitteemme → Ilmastoystävällinen työelämä

Se, miten työorganisaatioissa kannetaan vastuuta toiminnan ilmasto- ja ympäristöystävällisyydestä vaikuttaa työnantajamielikuvaan ja henkilöstön työhyvinvointiin. Koko organisaation toiminnan ilmastoystävällisyyden kehittämisessä keskeinen toimenpide on selvittää toiminnan hiilijalanjälki ja seurata sen kehittymistä säännöllisesti.

Kunkin työpaikan (esimerkiksi toimipiste, pääkonttori) ilmastotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa koko organisaation hiilijalanjäljen kehittymiseen.

Hiilijalanjäljen muutosten seuraaminen auttaa tunnistamaan kunkin organisaation toiminnan kannalta keskeiset päästöjen lähteet ja valitsemaan tehokkaimmat toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen tarkastelussa tulee huomioida koko organisaation arvoketju ja mahdollisten tuotteiden elinkaari.

Tavoitteemme

Ilmastoystävällinen työelämä -kokonaisuus on hyväksytty YKAn valtuustossa 24.4.2021.

Osallistetaan koko henkilöstö työpaikan ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun. Koko henkilöstön näkökulmien ja osaamisen hyödyntäminen auttaa tunnistamaan mahdolliset ilmastotoimenpiteet laaja-alaisesti ja sitouttaa kaikki työyhteisön jäsenet toimien toteuttamiseen.

Työpaikkojen ilmasto-osaamista vahvistetaan systemaattisesti henkilöstön osaamista vahvistamalla tai ulkoista asiantuntemusta hyödyntämällä. Hyödynnetään ympäristösertifikaattien mukaisia ohjeita ja reunaehtoja apuna työpaikan ilmasto-osaamisen ja toimenpiteiden vahvistamisessa.

Huomioidaan ilmastoystävällisyys työpaikan tarjoiluissa ja ruokailuissa. Suositaan kasvisruokaa ja muita raaka-aineita, joilla on pieni hiilijalanjälki. Minimoidaan ruoan hävikki.

Panostetaan tilojen ja hankintojen ilmastoystävällisyyteen. Huolehditaan tilojen energiatehokkuudesta ja suositaan ilmastoystävällisiä energianlähteitä. Huolehditaan kierrätyksestä toimitiloissa. Hankintojen kriteerinä huomioidaan ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Kompensoidaan ilmastotoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen jäljelle jäävät päästöt. Hiilipäästöjen vähentäminen minimiin omilla toimilla on aina ensisijaista päästöjen kompensointiin nähden.

Matkustetaan silloin, kun fyysisestä läsnäolosta on erityistä hyötyä. Hyödynnetään erilaisia etäläsnäolon mahdollistavia digitaalisia ratkaisuja ja matkustetaan vain niihin tilaisuuksiin ja tapaamisiin, joissa fyysinen läsnäolo on erityisen tarpeellista. Silloin, kun työmatkustaminen arvioidaan tarpeelliseksi, pitää mahdollistaa työ- ja vapaa-ajan matkustamisen yhdistäminen.

Organisaation omat tilaisuudet järjestetään lähtökohtaisesti hyvien julkisten liikenneyhteyksien päähän ja niin, että myös etäosallistuminen on mahdollista.

Ilmastonäkökulma otetaan huomioon työmatkustamisen tavoissa.

  • Matkustustavan valinnassa otetaan huomioon matkustamisen ympäristövaikutukset yhtenä arviointikriteerinä.
  • Työmatkat ja muut työt aikataulutetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että muutkin matkustusmuodot kuin lentäminen on mahdollista ottaa huomioon matkustustapaa valittaessa.
  • Liikennevälineessä tehty työ luetaan normaalisti työaikaan etätyönä.
  • Päivärahakäytännöt uudistetaan huomioimaan maata pitkin matkustamisen mahdolliset pidemmät matka-ajat.

Kannustetaan työmatkaeduilla vähäpäästöisiin liikkumismuotoihin. Työntekijöille tarjotaan aktiivisesti työsuhdepolkupyörää työsuhde-etuna. Työsuhdeautoina tarjotaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Huolehditaan myös, että työpaikan tilat ja fasiliteetit mahdollistavat työmatkaliikunnan (esim. riittävät peseytymistilat ja pyöräparkki).

Elinkeinopoliittisten ja TKI-tukien avulla tuetaan siirtymää kohti hiilinegatiivista yhteiskuntaa. Tuetaan elinkeinojen siirtymää pois ilmaston kannalta haitallisesta toiminnasta kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja, tuotantoa ja palveluita.

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa otetaan huomioon ilmastonmuutos. Sekä nuorisoikäluokalle että aikuisväestölle suunnatun koulutuksen ennakoinnissa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutus nuorten ja jo työelämässä olevien osaamistarpeisiin.

Jatkuva oppiminen tukee ilmasto-osaamista ja työuran aikaisia siirtymiä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kehittää osaamistaan työmarkkina-asemasta riippumatta ja olla aktiivinen toimija uransa tulevan suunnan määrittäjänä päästöintensiivisten alojen työpaikkojen korvautuessa ilmastoystävällisemmillä.

Eläkerahastojen sijoitukset irti fossiilisista sijoituskohteista. Eläkerahastojen sijoituksissa tulee järjestelmällisesti luopua fossiilisiin energianlähteisiin nojaavista sijoituskohteista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja eläkevarallisuuden arvoon kohdistuvan hiiliriskin välttämiseksi.

Lisätietoa

Ainomaija Rajoo