Siirry pääsisältöön

Hyvä julkinen sektori

Näin vaikutammeTavoitteemme → Hyvä julkinen sektori

Julkinen sektori – valtio, kunnat ja aluehallinto – turvaavat ihmisille hyvän elämän edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Ne luovat tuki- ja turvaverkon, jotta jokaisen olisi mahdollista ottaa riskejä ja tavoitella unelmiaan.

Julkinen hallinto on toimivan yhteiskunnan selkäranka. Toimiva, luotettava ja ajassa elävä julkinen hallinto mahdollistaa muun yhteiskunnan kukoistuksen luomalla vakaan toimintaympäristön ja reilut yhteiset pelisäännöt.

Julkinen ja yksityinen sektori ovat kumppaneita, eivät vastavoimia – toimiva julkinen sektori on myös yksityisen sektorin toiminnan edellytys ja voimavara.

Tavoitteemme

Hyväksytty 25.11.2017 YKAn valtuustossa

Julkinen sektori on olemassa ihmisiä varten. Yksilö ei ole hallintoalamainen tai toimenpiteiden kohde vaan aktiivinen toimija ja oman elämänsä asiantuntija. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevien päätösten tekoon. Sivistysyhteiskunnan puitteet turvaamalla huolehditaan kaikkien mahdollisuuksista aktiiviseen kansalaisuuteen. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ja organisaatiot ovat julkisen sektorin kumppaneita ja lisäävät toiminnan moniäänisyyttä. Avoin päätöksenteko ja toimintakulttuuri edistävät monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Ongelmien hoitamisesta hyvinvoinnin tukemiseen. Saavutettavat, laadukkaat, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut tukevat hyvinvointia. Palveluiden kehittämisessä ja resursoinnissa panostetaan tietoa ja laaja-alaista asiantuntemusta hyödyntävään ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan.

Tekoäly, automaatio ja digitalisaatio käyttöön ihmiskeskeisesti. Uusien teknologioiden mahdollisuudet hyödynnetään julkiselle sektorilla parantamaan ja tehostamaan toimintaa, päätöksentekoa ja palveluita. Teknologioiden käyttö ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan ratkaisu olemassaoleviin ja ennakoituihin haasteisiin. Järjestelmät suunnitellaan toiminnan tavoitteiden ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti niin, että järjestelmät palvelevat ihmisiä, ei toisinpäin. Automaation ja tekoälyn käytön eettisistä ja moraalisista reunaehdoista julkisen päätöksenteon ja palveluiden välineinä käydään kattavaa ja ennakoivaa julkista keskustelua.

Tulevien sukupolvien mahdollisuudet ja oikeudet turvataan jo tänään. Julkisen sektorin toimintaa ja palveluita kehitetään kestävästi ja vastuullisesti siten, että hyvän elämän edellytykset voidaan turvata nykyisten lisäksi myös tuleville sukupolville.

Julkisessa päätöksenteossa ja julkisen sektorin kehittämisessä huomioidaan päätösten sukupolvivaikutukset. Erityisesti suurien hallinnollisten ja rakenteellisten uudistusten tähtäin on kauempana tulevaisuudessa – siinä, kuinka rakennamme toimivaa, kestävää ja mahdollistavaa julkista sektoria pidemmälle kuin seuraavalle vaalikaudelle.

Vastuu hyvinvoinnista jaetaan oikeudenmukaisesti sukupolvien kesken. Yhteiskunnan kustannusten ja hyötyjen jakautumista tarkastellaan nykyistä useammin sukupolvien välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Nuorilla ja tulevilla sukupolvilla tulee olemaan nykyistä suurempi vastuu hyvinvointivaltion rahoituksesta, ja tähän varaudutaan julkisen sektorin kehittämisessä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi turvaa tulevaisuutta. Hyvinvoivan tulevaisuuden perusta luodaan varmistamalla turvallinen lapsuus ja nuoruus sekä koulutus ja varhaiskasvatus. Nämä mahdollistavat oppimisen sekä yksilön kasvamisen täyteen potentiaaliinsa ja aktiiviseksi kansalaiseksi.

Julkisen sektorin työntekijöiden työtä ja osaamista arvostetaan yhteiskunnassa ja työyhteisöissä. Julkinen sektori on vastuullinen, kiinnostava ja osaamiseen panostava työnantaja.

Merkityksellistä työtä ja työhyvinvointia. Merkitykselliseksi koetussa julkisen sektorin työssä arvot ohjaavat toimintaa. Työntekijöihin sekä näiden osaamiseen ja arviointikykyyn luotetaan. Oppivat ja joustavat työyhteisöt mahdollistavat kokeilemisen, osaamisen kehittämisen ja omaan työhön vaikuttamisen. Tehtävien hyvin hoitamista tukevat riittävät resurssit ja hyvä johtaminen.

Kilpailukykyiset työehdot ja palkkaus. Julkinen sektori pystyy houkuttelemaan alojensa kärkiosaajia sekä pystyy sitouttamaan työntekijät ja palkitsemaan heitä hyvistä työsuorituksista riippumatta työntekijän asematasosta.

Avoimet uramahdollisuudet. Julkisen sektorin rekrytointipolitiikka on avointa ja läpinäkyvää. Julkisen sektorin uramahdollisuudet ovat avoinna kaikille hakijoille taustasta ja synnyinmaasta riippumatta. Liikkuvuutta sektorien välillä pidetään vahvuutena. Yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kansainvälistä työkokemusta arvostetaan julkisen sektorin rekrytoinneissa. Nuoriin työntekijöihin sitoudutaan ja määräaikaisketjutuksia vältetään.

Julkisen sektorin organisaatioiden osaamiseen panostetaan. Substanssiosaamista ja ajattelua ei ulkoisteta ja organisaatioiden sisällä olevaa hiljaista tietoa vaalitaan. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka ja suunnittelu mahdollistavat pitkäjänteisen kehittämisen. Resurssit kohdennetaan julkisen sektorin asiantuntijuuden turvaamiseen. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen.

Organisaatioiden ja toiminnan muutokset valmistellaan yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kun jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin  muutoksiin ja päätöksiin, sitoutuvat kaikki lopputulokseen ja muutosten toteuttamiseen. Rakenneuudistuksia ei pidä tehdä vain uudistamisen vuoksi, vaan muutokset perustuvat julkisen sektorin tehtävien ja toiminnan tavoitteiden määrittelyyn.

Julkisen sektorin toimintaa pitää kehittää sen erityispiirteet ja yhteiskunnallinen merkitys huomioiden. Julkisen sektorin tehtävät ja arvot ovat erilaisia kuin yritysmaailmassa. Julkisen sektorin johtajuutta vahvistetaan panostamalla osaamiseen ja pohjaamalla työn kehittäminen konkreettisiin mittareihin ja arviointitietoon.

Julkisen sektorin työtä ja toimintaa ohjaavat arvot

Luotettavuus

Julkinen sektori on luotettava asiantuntija, asiakaspalvelija, vallankäyttäjä ja kumppani. Toimintatavat ja päätöksenteko ovat avoimia ja läpinäkyviä.

Oikeudenmukaisuus

Julkisen sektorin toiminnassa ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat ovat keskeisiä toiminnan kehittämisessä ja päivittäisessä toteuttamisessa.

Ihmiskeskeisyys

Julkinen sektori on olemassa ihmisiä varten. Palveluita ja toimintaa kehitetään asiakaskeskeisesti. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Ihmiset nähdään aktiivisina toimijoina ja omaa elämänsä koskevien päätösten asiantuntijoina.

Lisätietoja

Ainomaija Rajoo