Siirry pääsisältöön
1.12.2021

YKA lausui koulutusvastuista

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa kunnioittavasti seuraavaa.

Korkea-asteen osaaminen työmarkkinoilla kasvaa, samalla kuin korkeakoulutettujen määrä nuorissa ikäpolvissa jää jälkeen vanhemmista. Täten viime vuosina tehdyt toimet yhteiskuntatieteellisen koulutuksen lisäämiseksi ovat olleet perusteltuja. Koulutusmäärien tulee vastata mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden arvioituja tulevaisuuden osaamistarpeita. Korkeakoulu- ja tutkintojärjestelmän rakenteita koskevien muutosten tulee aina perustua koulutukselle ja tutkimukselle asetetuille tavoitteille.

Koulutuksen lisääminen ei saa tarkoittaa laadun heikentymistä. YKA kantaa huolta korkeakoulujen ja henkilökunnan resursseista tehtävien ja tavoitteiden kasvaessa. Korkeakouluille on järjestettävä riittävät resurssit koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudet koulutusvastuut tarkoittavat uusia tehtäviä opetus- ja tutkimushenkilökunnan lisäksi muulle henkilökunnalle kuten hallinnon työntekijöille. Mahdolliset koulutusvastuun laajentamiset tulee tehdä vain hyvin resursoiden.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnissa (2020) todettiin yhteiskunta-alan tarjonnan olevan alueellisesti laajaa. Kehityskohteeksi arvioinnissa esitettiin yhteiskunta-alan opetusta tarjoavien yliopistojen yhteistyö ja verkostoituminen. YKA pitää tärkeänä, että korkeakoulutuksen kehittämisessä luodaan kannusteita yliopistojen yhteistyölle ja yhteiselle koulutustarjonnalle. Karvin arvioinnissa osoitetaan, että yhteiskuntatieteellisellä alalla tutkimuksen ja opetuksen yhteisvaikutus on vahva. YKA pitää ensisijaisena, että tutkimuksen ja koulutuksen yhteys säilyy: annetun opetuksen tulee perustua kyseisen alan tutkimukseen. Katsomme, että LUT:n hakemus jättää epäselväksi, miten yliopistolla varmistetaan uuden koulutusvastuun ja opetuksen yhteys alan tutkimustoimintaan ja täten varmistetaan opetuksen vaadittava osaaminen. Yhteiskunta-alan koulutuksen tulee pohjata aina ensisijaisesti alan osaamiseen.

YKA kannattaa korkeakoulujen toimintaulottuvuuden, opiskelun ja yhteisöjen kansainvälistymistä. Tiedeyhteisön kansainvälisyyttä tulee hyödyntää ja tehdä arkipäivässä näkyväksi opiskelijoille. YKA pitää tärkeänä, että yliopistolle täysin uuden koulutusalan kohdalla pohja toiminnalle luodaan kansallisella tasolla ennen kansainvälisiin rekrytointeihin panostamista.