Siirry pääsisältöön

Vad är YKA?

YKA I ETT NÖTSKAL

 • Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) är en facklig intresseorganisation för anställda inom olika samhällssektorer som avlagt eller studerar till högskoleexamen.
 • Förbundet hör till centralorganisationen Akava.
 • Förbundet grundades 1947. Den 1 mars 2012 byttes förbundets namn från Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry till Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (förtkortning YKA, Högskoleutbildade samhällsvetare rf på svenska).
 • Förbundet har drygt 13 000 medlemmar.
 • Förbundet bevakar sina medlemmars fackliga, ekonomiska och sociala intressen på arbetsmarknaden.  Förbundet har också som mål att stärka uppskattningen för sin medlemskårs yrken samt deras yrkesidentitet.

YKAs strategi 2016–2023

Vision och mission

Högskoleutbildade samhällsvetare är föregångaren bland den nya tidsålderns fackförbund. Alla högskoleutbildade samhällsvetare kan bygga en betydelsefull karriär som ser ut som de vill samt balansera arbete och privatliv på ett sätt som passar dem.

Vi är våra medlemmars partner i deras karriär och vi stöder medlemmarnas utveckling, karriärmöjligheter och rättigheter så att de kan koncentrera sig på sitt arbete.

Värderingar

Rättvisa

Mod

Öppenhet

RÄTTVISA

Vi bär vårt ansvar som samhällsexperter och främjar rättvisa och jämlikhet i arbetslivet och hela samhället. Vi beaktar våra medlemmars olika livssituationer och värnar om förtroendet för vår verksamhets jämlikhet.

MOD

YKA är en aktiv debattör och påverkare i samhället. Vi är modiga med att komma med nya initiativ och alternativ och vi eftersträvar verkliga resultat. Vi deltar målmedvetet i att utveckla arbetslivet och samhällssektorn. Som representanter för fackföreningsrörelsen går vi i första ledet och är öppna för nya idéer.

ÖPPENHET

Vår verksamhet är genomskådlig och öppen. Förbundets intressebevakning och mål baserar sig på data och forskning. Vårt beslutsfattande tar stöd av en omfattande medlemsdemokrati, och vi utvecklar vår verksamhet på basis av responsen vi får av våra medlemmar. Det är lätt att nå oss och alla är välkomna att delta i verksamheten.

LÖFTEN TILL VÅRA MEDLEMMAR

I den personliga betjäningen till våra medlemmar lovar vi att

 • vara våra medlemmars partner i alla situationer. Vi erbjuder våra tjänster i bättre och sämre stunder
 • alltid ge dig sakkunniga råd snabbt. Vi tar våra medlemmars frågor på allvar, sätter oss in i dem väl och ger ett motiverat svar.

 

När vi bevakar våra medlemmar intressen lovar vi att

 • eftersträva att våra medlemmar ska ha möjlighet till ett gott liv: möjligheter till att förena arbete och privatliv, till mångsidiga karriärmöjligheter och till att uppnå sina mål
 • aktivt utveckla och förnya det finländska arbetslivet. Vi förbinder oss till att komma med konkreta lösningar och nya initiativ, och att alltid sträva efter en lösning. Vi påverkar aktivt inom både Akava-sammanslutningen och hela fackföreningsrörelsen
 • aktivt följa med förändringar i arbetslivet och vara i främsta ledet med att utveckla ny praxis. Vi driver alla våra medlemmars intressen – även snuttjobbare, frilansare, arbetslösa och de som sysselsätter sig själva
 • i intressebevakningen fästa särskild uppmärksamhet vid de grupper som mest behöver intressebevakning – inte endast medelavlönade och typiska medlemmar, utan också till exempel dem vars skyddsnät och arbetsvillkor har betydliga brister
 • främja jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet. Vi strävar aktivt efter att avskaffa praxis från arbetslivet som diskriminerar mot olika befolkningsgrupper
 • förstå vilken betydelse hela samhällets bästa har för våra medlemmar
 • uppmuntra våra medlemmar att delta i förbundets verksamhet och den lokala intressebevakningen på deras egen arbetsplats.

 

När vi utvecklar vår verksmahet lovar vi att

 • beakta kundrespons och utveckla vår verksamhet i enlighet med den. Vi utvärderar vår verksamhet och våra tjänster regelbundet och systematiskt
 • känna våra medlemmar och vara beredda att utveckla vår verksamhet i enlighet med medlemmarnas behov
 • sköta om vår personals kompetens så att vi kan erbjuda våra medlemmar god betjäning
 • stärka medlemmarnas gemenskapskänsla och stolthet över deras utbildningsområde. Vi är medvetna om vår viktiga roll som en unik sammanslutning av samhällsvetare och vi stöder uppbyggandet av en samhällsvetaridentitet både inuti och utanför universiteten
 • synliggöra samhällsvetarnas kompetens på alla möjliga kanaler och forum.  Nätverket som utgörs av vår medlemskår är förbundets värdefullaste resurs.

VERKSAMHETSMILJÖ

Samhället och arbetslivet förvandlas i allt snabbare takt. Digitaliseringen minskar mängden fysiskt arbete och skapar nya arbetsuppgifter som kräver kreativitet. Arbetets innehåll och mål är allt viktigare för arbetstagare, samtidigt som enhetliga karriärer blir allt ovanligare och arbetsbeskrivningarna blir allt mångsidigare.

Framtidens arbetsliv kräver allt mer flexibilitet och anpassningsförmåga av både arbetstagarna och arbetsgivarna. Internationaliseringen och förändringarna i arbetslivet utmanar arbetsmarknadsorganisationerna att fundera både på sin egen roll och på hur tidsenliga samhällets skyddsnät är.

Attityden gentemot arbetsmarknadsorganisationer är allt mer kritisk, och det ställs krav på fackföreningsrörelsen att förnya sig. Förändringarna i arbetslivet påverkar bland annat var, hur och varför människor organiserar sig inom arbetslivet. Det här reflekteras i fackförbundens medlemsstruktur och därmed också deras möjligheter att påverka.

Också i framtiden kommer det att behövas samhällsvetare för att förstå, utveckla och förklara förändringar i samhället. Ändå hotar nedskärningarna i den offentliga ekonomin och sektorn just nu särskilt sådana uppgifter och sådan kompetens vars värde inte direkt kan mätas i pengar.

Mångsidigare karriärer och olika livssituationer kräver att förbundet kan erbjuda smidig intressebevakning och mångsidiga tjänster. Medlemskårens synpunkter om samhället och brokiga kompetens är YKA:s styrka, men detta medför också utmaningar för förbundets beslutsfattande.

Förbundsfullmäktige godkände denna strategi under sitt vårmöte den 23 april 2016.