Siirry pääsisältöön

Vad är YKA?

YKA I ETT NÖTSKAL

 • Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) är en facklig intresseorganisation för anställda inom olika samhällssektorer som avlagt eller studerar till högskoleexamen.
 • Förbundet hör till centralorganisationen Akava.
 • Förbundet grundades 1947. Den 1 mars 2012 byttes förbundets namn från Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry till Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (förtkortning YKA, Högskoleutbildade samhällsvetare rf på svenska).
 • Förbundet har drygt 13 000 medlemmar.
 • Förbundet bevakar sina medlemmars fackliga, ekonomiska och sociala intressen på arbetsmarknaden.  Förbundet har också som mål att stärka uppskattningen för sin medlemskårs yrken samt deras yrkesidentitet.

YKAs strategi 2023–2026

Vision

Med ett bättre arbetsliv mot ett välmående, hållbart och jämlikt samhälle.

Mission

Vi är fackförbundet för en ny tidsålder samt samhällsvetarens bästa expert på och stödjare i arbetslivet. Genom påverkan bygger vi ett bättre arbetsliv.

Värderingar

Öppenhet

Vår verksamhet är genomskådlig och öppen. Förbundets intressebevakning och mål baserar sig på data och forskning. Vårt beslutsfattande tar stöd av en omfattande medlemsdemokrati, och vi utvecklar vår verksamhet på basis av responsen vi får av våra medlemmar. Det är lätt att nå oss och alla är välkomna att delta i verksamheten.

Rättvisa

Vi bär vårt ansvar som samhällsexperter och främjar rättvisa och jämlikhet i arbetslivet och hela samhället. Vi beaktar våra medlemmars olika livssituationer och värnar om förtroendet för vår verksamhets jämlikhet.

Mod

YKA är en aktiv debattör och påverkare i samhället. Vi är modiga med att komma med nya initiativ och alternativ och vi eftersträvar verkliga resultat. Vi deltar målmedvetet i att utveckla arbetslivet och samhällssektorn. Som representanter för fackföreningsrörelsen går vi i första ledet och är öppna för nya idéer.

Strategiska prioriteringar

Mål

 • Målet för vårt påverkansarbete är ett välmående, hållbart och jämlikt arbetsliv.
 • YKA är ett intressant fackförbund som erbjuder fördomsfria och modiga lösningar på arbetslivets utmaningar.
 • I vår intressebevakning beaktar vi också de grupper som behöver intressebevakning mest, till exempel personer i atypiska anställningsförhållanden, grupper som riskerar att utsättas för diskriminering samt unga och studerande.

 

Åtgärder

 • Vi identifierar de avsnitt i YKA:s nuvarande policydokument som relaterar till ett välmående, hållbart och jämlikt arbetsliv.
 • Vi riktar vårt påverkansarbete mot att främja ett välmående, hållbart och jämlikt arbetsliv.
 • Vi gör fler visionära utspel om valda teman.

Mål

 • Vi åstadkommer ägarskap i något ärende som ingår i strategin.
 • Vi har en aktivare relation till medierna.
 • Vi behärskar både att påverka genom nätverk och att skaffa synlighet för våra mål.

 

Åtgärder

 • Vi utökar våra kommunikationsresurser med måtta och styr dem till påverkanskommunikation.
 • Vi styr våra kommunikationsresurser starkare mot att lyckas inom utvalda spetsteman.
 • Vi drar nytta av våra medlemmars kompetens inom påverkan och kommunikation.

Mål

 • Vi arbetar aktivt inom förhandlingsorganisationer och påverkar hur förhandlingsmålen fastställs inom dem.
 • Vi har ett partnernätverk som utvecklas och stöder vår genomslagskraft.

 

Åtgärder

 • Vi identifierar strategiska partner enligt utvalda prioriterade områden för påverkan. Vi samarbetar med andra fackförbund och letar också aktivt efter nya samarbetspartner som stöder vår genomslagskraft.
 • Vi prioriterar deltagande i nätverk i enlighet med de prioriterade områdena för strategisk påverkan.
 • Vi erbjuder våra förtroendevalda möjligheter att delta i fackföreningsnätverk över organisationsgränserna.

Mål

 • YKA har ett gott rykte som ett fackförbund för en ny tidsålder.
 • Vi stärker samhällsvetarnas identitet. Även andra än medlemmar som arbetar inom samhällsvetenskaper känner igen sig i samhällsvetaridentiteten.
 • Alla som studerar samhällsvetenskaper blir bekanta med YKA redan under sitt första studieår.
 • Majoriteten av samhällsvetarna är medlemmar i YKA.

 

Åtgärder

 • Vi stöder uppbyggnaden av en samhällsvetaridentitet genom kommunikation, till exempel genom att dela karriärberättelser.
 • I stället för att fokusera på samhällsvetenskaper betonar vi samhällsvetarens identitet i våra utbildningar och vår kommunikation.
 • Vi stärker medlemsanskaffningen och närvaron på campusen.
 • Den viktigaste målgruppen för vår medlemsanskaffning är samhällsvetenskaperna. I medlemsanskaffningen beaktar vi också andra samhällsvetare.

Mål

 • Olika forum där YKA:s medlemmar kan delta hålls aktiva.
 • Medlemmarna känner att styrelsens och förbundsfullmäktiges verksamhet är öppen och nära dem.
 • Vi hör våra medlemmar på ett mångsidigt sätt.
 • YKA:s lokalorganisationers verksamhet utvidgas.

 

Åtgärder

 • Vi skapar möjligheter och vägar att påverka och vara aktiv inom YKA samt synliggör glädjen i att vara aktiv inom YKA.
 • Vi stärker gemenskapen på lokal nivå och genom kamratträffar under utbildningar och evenemang.
 • Vi identifierar bättre olika medlemssegments vilja att delta och riktar in verksamheten enligt detta.
 • Vi stöder lokalorganisationerna i att göra medlemmarna delaktiga.
 • Vi stärker vår flerspråkiga kommunikation, i synnerhet på svenska och engelska.
 • Vi gör samarbetet mellan YKA och SYY intensivare.

Mål

 • Genom sin kompetens, sin aktivitet och sitt mod är YKA ett förbund som är större än sitt medlemsantal inom Akava.
 • Akava är ett viktigt forum för YKA att påverka lagstiftningen. Vi stöder centralorganisationen i att förnyas och förbli en relevant aktör.
 • Vi förespråkar öppenhet, demokratiska verksamhetssätt och likabehandling.

 

Åtgärder

 • Vi påverkar aktivt och i enlighet med våra värderingar inom Akavas fackföreningsrörelse.
 • Vi lyfter fram våra medlemmars mångfald och utför inte endast intressebevakning för vår genomsnittsmedlem.

Tillägsinformation

Maria Teikari