Siirry pääsisältöön

Nedsatt medlemsavgift

Nedsatt medlemsavgift

Du får rabatt på din medlemsavgift när du inte förvärvsarbetat på minst tre månader. Det lönar sig att ansöka om nedsatt medlemsavgift så fort du fått ett beslut om till exempel moderskaps- eller alterneringsledighet. Du har också rätt till en nedsatt medlemsavgift när du inte kan dra full nytta av medlemsförmånerna (t.ex. företagarmedlemmar och medlemmar som bor utomlands).

Ansök om rabatt på medlemsavgiften i Oma YKA.

 

ANSÖKANS RETROAKTIVITET

Man kan bevilja en nedsatt medlemsavgift retroaktivt högst från början av det pågående året eller tre månader från att arbetslösheten började. Ansökan måste skickas till förbundets kansli före slutet av året, och den gäller alltid för ett år i taget. Om du betalat förbundets medlemsavgift under året kommer överskottet att ges till godo i följande betalning.

 

GRUNDER FÖR RABATT OCH NEDSATTA MEDLEMSAVGIFTER 2024

Företagarmedlemmar som är medlemmar i företagarnas arbetslöshetskassa, personer som arbetar på stipendium, personer som arbetar utomlands i ett EU- eller EES-land för en lokal arbetsgivare, personer som arbetar utomlands för en internationell organisation 171 €/år

Rabattgrupp 1: Arbetslösa, personer på föräldra-, studie- eller alterneringsledighet, personer som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst, samt personer som arbetar utanför EU/EES-länder 77 €/år. Personer som är föräldralediga kan endast ansöka om nedsatt medlemsavgift för de månader då de inte har några löneinkomster.

Rabattgrupp 2: Pensionärer och personer som vistas utomlands utan arbete 72 €/år

 

BEVILJANDE AV NEDSATT MEDLEMSAVGIFT

Förbundet skickar sökanden sitt beslut om rätten till nedsatt medlemsavgift via e-post eller en ny faktura där rabatten beaktats.

 

NÄR GRUNDEN FÖR RABATTEN UPPHÖR: KOM IHÅG ATT MEDDELA!

När du lämnar in en ansökan om rabatt förbinder du dig att omedelbart meddela förbundet när grunden för den nedsatta medlemsavgiften upphör att gälla. Då ska du betala den normala medlemsavgiften för resten av året. Om du som medlem försummar din anmälningsskyldighet kan förbundet upphäva din grund för nedsatt medlemsavgift.

 

BILAGOR TILL RABATTANSÖKAN

För att få nedsatt medlemsavgift krävs det att du med ansökan bifogar ett bevis på din rätt till nedsatt medlemsavgift. Du kan skicka in kopior på handlingar (t.ex. ett foto på handlingen går bra) som bilagor till ansökan eller senare per post, med fax eller via e-post.

 • Moderskap- och föräldraledighet: En kopia av FPA:s beslut om moderskaps- eller föräldrapenning: i ansökan ska du dessutom ange hur länge du får lön i början av moderskapsledigheten (du ska också ange om ingen lön betalas) samt eventuella avlönade semesterperioder. Om den avlönade periodens längd inte anges i ansökan/framgår ur bilagorna antas det att lön betalas för 3 månader.
 • Vårdledighet: En kopia av FPA:s beslut om vårdledighet: eventuella avlönade semesterperioder ska anges i ansökan.
 • Arbetslöshet: Anmälan om betalning av din första och senaste arbetslöshetsdagpenning där det framgår arbetslöshetens startdatum och fortbestånd/längd: man kan ansöka om rabatt på medlemsavgiften först då arbetslösheten pågått i minst tre månader.
 • Permittering: Kopia av ditt permitteringsintyg: om det är fråga om en permittering tills vidare kan du ansöka om rabatt på medlemsavgiften först efter att permitteringen pågått i minst tre månader.
 • Heltidsstudier: Närvarointyg från läroanstalten
 • Studieledighet/alterneringsledighet/annan tjänsteledighet: Kopia av studieledighets-/tjänsteledighetsavtalet som utarbetats med arbetsgivaren
 • Stipendium: Kopia av stipendiebeslutet. I ansökan om rabatt ska man dessutom ange inom vilken tid stipendiet kommer att användas
 • Värnplikt: Kopia av inryckningsförständigande: om man inte känner till slutdatumet när man ansöker om rabatt beviljas rabatten för sex månader, och medlemmen anmäler sedan värnpliktens slutdatum när hen vet det
 • Sjukledighet: Kopior på sjukledighetsintyg eller FPA:s beslut om sjukdagpenning: i ansökan ska man ange fram till vilket datum arbetsgivaren betalat lön under sjukledigheten. Man kan ansöka om rabatt först när den oavlönade sjukledigheten pågått i minst tre månader.
 • Rehabiliteringsstöd: En kopia av beslut i ärendet
 • Arbete som inte uppfyller arbetsvillkoret: Utredning över arbetstimmar per vecka om det är fråga om ett oregelbundet deltidsarbete, eller en kopia av arbetsavtalet om arbetstiden är regelbunden. Man kan ansöka om rabatt när arbetet som inte uppfyller arbetsvillkoret har pågått i minst tre månader.

Arbetet uppfyller arbetsvillkoret om din arbetstid varit minst 18 timmar i veckan (8 timmar i veckan i undervisningsarbete) och din lön för heltidsarbete motsvarat kollektivavtalet, eller minst 1283 €/mån (2022) om det inte finns något kollektivavtal. Lönen ställs i relation till arbetstiden när man räknar ut arbetsvillkoret.